zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
świętokrzyskie
Gmina Busko-Zdrój
Kielce
Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat Jędrzejowski
Powiat Kazimierski
Powiat Konecki
Powiat Włoszczowski
Sandomierz
Skarżysko-Kamienna
Starachowice
Powiat Włoszczowski

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat w przeważającej części leży na terenie dwóch mezoregionów fizyczno - geograficznych: Niecki Włoszczowskiej i Pasma Przedborsko - Małogoskiego. Sieć rzeczną tworzą Biała Nida i Pilica z dopływami: Czarną Włoszczowską, Zwleczą i Kurzelówką.

Rzeźba terenu ma charakter równinny, z pasmem wzgórz Przedborsko - Małogoskich. Najwyższym szczytem jest Bukowa Góra (336 m n.p.m.). W krajobrazie dominują lasy, poprzecinane polami uprawnymi i rzekami, które do dziś zachowały swój pierwotny charakter.

O bogactwie przyrody świadczą: Przedborski Park Krajobrazowy, rezerwaty leśne Bukowa Góra i Oleszno, rezerwat faunistyczny Ługi, rezerwat stepowy Murawy Dobromierskie, Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz pomniki przyrody.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

SANKTUARIA i KOŚCIOŁY

Pokolegiacki kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kurzelowie
Kościół w stylu gotyckim wzniesiony około 1360 roku z fundacji arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii Skotnickiego. Obecna świątynia oraz stojąca obok aż do 1791 roku drewniana świątynia p.w.  św. Wojciecha, pełniły funkcje kolegiaty w istniejącej tu w latach 1306-1818 siedzibie Archidiakonatu Kurzelowskiego. W bramie prowadzącej do kościoła znajdują się figury czterech Ewangelistów:  Marka, Mateusza, Jana i Łukasza. Do najciekawszych rozwiązań architektonicznych należy wsparcie żeber palmowego sklepienia nawy na jednym, centralnym filarze. W ołtarzu głównym widnieje barokowy krucyfiks z pierwszej połowy XVIII wieku, a w ołtarzach bocznych: w lewym obraz św. Anny, w prawym obraz Ostatniej Wieczerzy. Do północnej części świątyni przylega kaplica Matki Bożej z XVII-wiecznym obrazem Maryi z Dzieciątkiem Jezus w ołtarzu. Jest w niej również marmurowy grobowiec wojewodziny sieradzkiej Marianny Baranowskiej z Pieniążków. W kościele warto zwrócić uwagę na sklepienie krzyżowo – żebrowe w prezbiterium, rzeźbione przyścienne wsporniki, chrzcielnicę z 1414 roku, tablicę konsekracji pierwotnego ołtarza z 1360 roku i następnego z 1644 roku, epitafia z XV-XIX wieku. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica.

Dzwonnica przy kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kurzelowie
dzwonnicaDzwonnica typu obronnego z XVII/XVIII wieku stoi we wschodniej części placu kościelnego. Ma formę czworobocznej bryły z nadwieszoną izbicą. W jej wnętrzu zawieszone są cztery dzwony: najstarszy gotycki z 1412 roku, jeden z XVI wieku i dwa z początku XVII wieku. Podczas II wojny światowej uległyby one konfiskacie gdyby nie pracownicy tutejszego Nadleśnictwa, którzy Niemcom dostarczyli tylko jeden, ale inny dzwon, a te parafialne ukryli w lesie za Dankowem Dużym. Po okupacji wróciły na swoje miejsce. Na skutek trąby powietrznej w 1946 roku dzwonnica zawaliła się lecz przy użyciu oryginalnych elementów zrekonstruowano ją i obecnie odpowiada pierwotnemu wyglądowi.

Kościół p.w. św. Małgorzaty w Moskorzewie
Kościół w stylu gotyckim wzniesiony z cegły około 1380 roku przez podkanclerzego koronnego Klemensa z Moskorzewa herbu Pilawa. Świadczy o tym napis na żelaznych drzwiach do wieży z tego roku oraz kamienne tarcze z herbem Pilawitów wmurowane w fasadę kościoła. W drugiej połowie XVI wieku Moskorzewscy zamienili świątynię na zbór kalwiński. W czasie bitwy pod Szczekocinami, rozegranej 6 czerwca 1794 roku na pobliskich polach wsi Chebdzie, kościół i plebania uległy pożarowi. W latach 1892-1906 świątynia została gruntownie przebudowana przez Potockich. Nad kruchtą widnieje okazała kwadratowa wieża z czterema kondygnacjami. W barokowym ołtarzu głównym z pierwszej połowy XVIII wieku znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, a w zwieńczeniu rzeźba patronki kościoła św. Małgorzaty. Z XVII wieku są ołtarze boczne oraz ołtarz w kaplicy. W kościele warto zobaczyć m.in.: drugi późnogotycki kamienny portal z żelaznymi drzwiami prowadzący z prezbiterium do zakrystii datowany na przełom XV i XVI stulecia, kamienną chrzcielnicę z końca XVIII wieku, ambonę z początku XVIII wieku, kamienne epitafia z XVI i XVII wieku.

Kościół p.w. św. Katarzyny i Jana Ewangelisty w Seceminie
Świątynia wzniesiona z cegły w 1402 roku z fundacji Piotra Szafrańca herbu Stary Koń. W latach połowie XVI stulecia została rozbudowana i zamieniona na zbór kalwiński przez Stanisława Szafrańca. Pamiątką tych czasów jest epitafium ministra zboru Grzegorza Brocha z 1601 roku oraz od strony północnej ślad zamurowanego portalu prowadzącego niegdyś do dworu, którym według tradycji Szafraniec miał wjeżdżać konno do zboru. Świątynię przywrócono katolikom w 1617 roku. Kościół zbudowany jest w stylu gotyckim z barokowym szczytem fasady. W XVII – wiecznym ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, po bokach figury św. Stanisława i Wojciecha, a na szczycie św. Jana. Ponieważ na synodzie innowierczym w Seceminie w 1556 roku podważono dogmat o Trójcy Świętej, symbolicznie na zasuwie obrazu przedstawiono wizerunek Trójcy Świętej z patronami kościoła - św. Katarzyną i Janem Ewangelistą. W lewym ołtarzu bocznym znajduje się krucyfiks z XVII/XVIII wieku, w prawym rokokowym obraz św. Anny. W secemińskiej świątyni warto zwrócić uwagę na marmurową z XVIII wieku, epitafia, głównie dawnych właścicieli Secemina oraz fragment nagrobka z mieczem i rękawicami w kruchcie kościoła z drugiej połowy XVI wieku.

Sanktuarium - Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie
Sanktuarium włoszczowskie powstawało etapami w XVII wieku z rozbudowywanej kaplicy wzniesionej na cześć objawień. Prezentuje styl barokowy z klasycystyczną wieżą. Przed świątynią jest figura Matki Bożej ze św. Józefem i Joachimem z 1891 roku. W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Maryi z Dzieciątkiem wraz ze św. Józefem i Joachimem, a na bramkach rzeźby św. Anny i Joachima. Do nawy głównej przylegają kaplice: od południa z ołtarzem głównym Ukrzyżowania i bocznym Świętej Rodziny, od północy z ołtarzem głównym Matki Bożej Różańcowej i bocznym św. Antoniego. Na wprost bocznego wejścia do kościoła znajduje się kaplica z ołtarzem Matki Bożej Ostrobramskiej. W kościele warto zobaczyć: tablicę upamiętniającą ukazanie się Najświętszej Maryi Panny i wzniesienie kaplicy ku Jej czci z 1647 roku, tablicę konsekracji kościoła z 1648 roku, barokową chrzcielnicę z marmuru, gotycka chrzcielnicę z piaskowca przeniesioną z dawnego drewnianego kościoła św. Jakuba, kilka epitafiów dawnych właścicieli Włoszczowy, nagrobek Mikołaja Małachowskiego. O historii XX wieku przypominają: popiersie biskupa Mieczysława Jaworskiego, tablice pamiątkowe m.in. dowódcy oddziału Armii Krajowej Mieczysława Tarchalskiego, a na placu przed świątynią symboliczne groby ks. Jerzego Popiełuszki oraz generałów Stefana Roweckiego i Leopolda Okulickiego.

W ubogiej, niezamieszkałej chatce od 27 maja 1642 roku małym dzieciom ukazywała się Najświętsza Maryja Panna w otoczeniu św. Józefa i Joachima. Przybywali tu pielgrzymi i stwierdzono liczne uzdrowienia. Na tym miejscu w 1647 roku zbudowano kaplicę, do której oficjał kurzelowski ks. Jakub Chrostkiewicz sprowadził z Krakowa obraz namalowany zgodnie z opisem objawienia. Od tego czasu trwa kult maryjny. Cudowny wizerunek Najświętszej Maryi Panny, nazywanej obecnie Matką Bożą Włoszczowską Opiekunką Rodzin, dnia 3 czerwca 2007 roku został uroczyście ukoronowany papieskimi diademami.

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dzierzgowie
Neogotyckie sanktuarium dzierzgowskie zbudowano w latach 1903-1911, a konsekrowane zostało przez biskupa Franciszka Sonika w 1938 roku. To najokazalsza budowla sakralna w powiecie włoszczowskim. Wyróżnia się dwiema wysokimi, strzelistymi wieżami, wewnątrz których są trzy dzwony, z których najstarszy pochodzi z roku 1793. Do wnętrza prowadzi neoromański portal ozdobiony czterema kolumnami z figurą Najświętszej Maryi Panny na szczycie. Kościół jest orientowany i trzynawowy. W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Dzierzgowskiej z figurami św. Piotra i Pawła po bokach. W XVIII-wiecznych ołtarzach bocznych, przeniesionych z pierwotnej świątyni, znajdują się: od północy krucyfiks i Matka Boska Różańcowa, a od południa obraz św. Jana Nepomucena. W świątyni warto zawrócić uwagę na drogę krzyżową z 1774 roku oraz rzeźbę św. Klemensa z XVIII wieku.

Obraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem do ówczesnego drewnianego kościoła w Dzierzgowie przywiózł w 1651 roku dowódca chorągwi krakowskiej Jan Stanisław Myszkowski. Według tradycji ocalił go przed zniszczeniem podczas bitwy pod Beresteczkiem. Trzynaście lat później, od dnia św. Marii Magdaleny 22 lipca do św. Anny 26 lipca 1664 roku, z oczu Madonny płynęły ludzkie łzy. Specjalna komisja biskupa krakowskiego uznała obraz za cudowny. Od tego czasu ludzie zaczęli pielgrzymować do Matki Bożej Dzierzgowskiej i za doznane łaski pozostawiać wota, których większość zrabowały wojska rosyjskie w 1794 roku. Obraz namalowany jest w stylu bizantyjskim na desce lipowej przez nieznanego artystę.

Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Kossowie
Kościół fundacji Józefy z Wielopolskich Michałowskiej zbudowany został na miejscu świątyni zniszczonej przez pożar. W 1766 roku został konsekrowany pod wezwaniem Wszystkich Świętych przez biskupa pomocniczego krakowskiego Franciszka Potkańskiego. Zmiany wezwania na obecne dokonał w 1968 roku prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. W 2005 roku przeprowadzono gruntowną renowację kościoła. Świątynia jest kryta gontem. Prezbiterium od nawy głównej oddziela łuk tęczowy,  który zdobi figura Chrystusa na krzyżu z przełomu XVI i XVII wieku. Wczesnobarokowy ołtarz główny ma kształt tryptyku: w środku znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, na zasuwie wyobrażenie św. Antoniego, w bocznych skrzydłach wizerunki Apostołów św. Piotra i Pawła. W świątyni znajdują się dwa ołtarze boczne: w lewym z XVII wieku obrazy Archaniołów Gabriela i Rafała, w zwieńczeniu św. Mikołaja, a w prawym z XVIII wieku obraz Teresy z Avila, w zwieńczeniu Matki Bożej Bolesnej. W południowo – zachodniej części placu kościelnego stoi kryta gontem drewniana dzwonnica. Powstała w tym samym czasie co świątynia. Zbudowana jest na planie kwadratu, lekko zwężająca się ku górze. Wyposażona jest w dwa dzwony: jeden z 1759 roku, a drugi z 1921 roku.

Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bebelnie
BabelnoPierwszy kościół w Kurzelowie wzniósł rzekomo w 1312 roku Wisław Rokosz. Obecny został ufundowany w 1745 roku przez Antoniego i Karola Bystrzonowskich, dziedziców Bebelna. Jest wzniesiony z drewna modrzewiowego na podmurówce. Częściowa rozbudowa i liczne remonty zatarły jego barokowy styl. Jest to świątynia orientowana i jednonawowa. W ołtarzu głównym z 1894 roku znajduje się obraz Najświętszej Maryi Panny, na zasuwie św. Mikołaja, a po bokach figury św. Mikołaja i Stanisława. Prezbiterium oddzielone jest od nawy łukiem tęczowym z profilowaną belką, którą zdobi krzyż z Panem Jezusem. W kościele warto zwrócić uwagę na gotycką chrzcielnicę kamienną w kruchcie oraz późnorokokową ambonę z wazonem u szczytu. W tych samych latach co kościół zbudowano na planie kwadratu drewnianą dzwonnicę o bokach długości 3,5 m. Ściany są nachylone w dolnej części, a wieńczy je izbica z dwoma oknami po każdej stronie oraz dach z latarnią. Kościół i dzwonnica stoją na terenie dawnego Bebelna Mniejszego. W kierunku południowo-wschodnim było Bebelno Większe, którego właścicielami od schyłku XIV wieku niemal przez wiek byli Długoszowie. W połowie XV wieku ziemie te dziedziczył Jan Długosz, ojciec czternaściorga dzieci, w tym sześciu synów Janów, z których jeden to sławny dziejopisarz, autor „Kroniki Polskiej”.

Kaplica św. Anny w Kurzelowie
Budowa kaplicy jest związana z powstałym w 1619 roku w Kurzelowie Bractwem Literackim św. Anny. Wzniesiono ją z drewna modrzewiowego w pierwszej połowie XVII wieku. Od strony zachodniej znajduje się wejście osłonięte daszkiem wspartym na dwóch słupach. Dach pokryty gontem zakończony jest wieżyczką z baniastą sygnaturką na latarnie. Kaplica jest orientowana. Prezbiterium od kwadratowej nawy dzieli tęczowa belka z bocznymi dekoracjami. W 1791 roku wokół kaplicy założono cmentarz.

Grota w Krasocinie pamiątką objawień w Lourdes
Grota Najświętszej Maryi Panny została wybudowana z kamienia w latach 1909-1913 przez proboszcza ks. Teodora Urbańskiego. Jest pamiątką objawień Najświętszej Maryi Panny w grocie Massabielle w Lourdes w 1858 rok. Na szczycie znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanej, a u jej stóp rzeźba klęczącej pasterki Bernadetty Soubirous. We wnętrzu jest ołtarzyk przedstawiający scenę Bożego Narodzenia, a od strony południowej źródełko.

Ruiny zboru kalwińskiego w Łapczynej Woli
Na niewielkim wzniesieniu w Łapczynej Woli, przed 1629 rokiem, powstał zbór kalwiński. Ufundowali go wyznawcy tej wiary - Bobrowniccy, właściciele pobliskich Bobrownik. Do dziś od strony zachodniej zachowała się kwadratowa wieża, która niegdyś miała trzy kondygnacje. W roku 1730 zbór jeszcze funkcjonował i odprawiały się w nim nabożeństwa, natomiast opustoszał około 1754 roku. Według zapisków historycznych na początku XX wieku złodzieje obrabowali trumny fundatorów budowli, którzy spoczywają w podziemiach świątyni.

 

DWORKI i OBIEKTY PODWORSKIE

dworek LudyniaDworek w Ludyni
W Ludyni jest miejsce, w którym można poczuć się niczym w bajce. To otoczony stawami i parkiem dworek oraz dawny zbór. Nagrywano tu sceny filmu „Syzyfowe prace” i „Przedwiośnia”.  Dwór został wybudowany w drugiej połowie XVIII wieku przez Piotra Tęgoborskiego. Jest drewniany i parterowy. Od frontu główną oś budynku akcentuje postawiony na starym cokole ganek. W sąsiedztwie znajduje się dawny zbór ariański (lub kalwiński) powstały w połowie XVI wieku. Ma czterospadowy dach kryty gontem, a dawny „sakralny” charakter budynku dokumentuje niewielka sygnaturka. Stanowi własność prywatną.

Ruiny pałacu w Nieznanowicach
Pałac został wybudowany na przełomie XIX i XX stulecia w rozległym parku w stylu angielskim. Jego właścielami byli Poznańscy, przemysłowcy z Łodzi, a później Karscy. Po pożarze nie został odbudowany i obecnie znajduje się w ruinie. O wcześniejszym bogactwie budynku świadczą zachowane fragmenty zewnętrznej ornamentyki. Pałac jest własność prywatną.

Dwór w Bichniowie
Dwór usytuowany jest w rozległym parku. Prowadzi do niego aleja z pomnikowymi dębami. Wybudowany został w latach 1924-25 przez Adama Makólskiego na miejscu starszego, drewnianego budynku. Stanowi własność prywatną.

spichlerzSpichlerz w Kluczewsku
Spichlerz, ze znajdującą się dalej rządcówką, jest najlepiej zachowanym elementem z dawnego zespołu dworskiego. Położony wśród sędziwych kasztanowców i klonów. Zbudowany został w pierwszej połowie XIX wieku w stylu romantycznego gotyku. Budynek z daleka wyróżnia się bielą ścian, krytymi gontem okrągłymi wieżyczkami i ostrołukowymi oknami. Bardziej przypomina pałacyk lub romantyczny zameczek i trudno dziś uwierzyć, że niegdyś znajdowały się w nim spichlerz i powozownia. Obecnie służy piłkarzom GKS Kluczewsko.

Dwór w Olesznie
Dwór położony jest na wyspie otoczonej fosą. Prawdopodobnie powstał na miejscu dawnego budynku mieszkalnego i stoi na głęboko wbitych olchowych balach. Dwór wybudowali Niemojewscy w XVIII wieku. Po II wojnie światowej funkcjonował tu ośrodek zdrowia. Budynek zwany jest „pałacem”. Stanowi własność prywatną.

Dwór w Woli Świdzińskiej
Dwór został wybudowany na folwarku należącym do Niemojewskich, właścicieli Oleszna. Powstał w połowie XIX wieku z drewna modrzewiowego na starszych fundamentach. Obok znajdują się zabudowania gospodarcze z XVIII wieku.

Murowaniec w Moskorzewie
W pozostałościach podworskich wyróżnia się wzniesiony z czerwonej cegły budynek zwany murowańcem. To wieża mieszkalna typu obronnego zbudowana przez Moskorzewskich w XVI wieku. Od frontu w XIX wieku dobudowano trójarkadowy podcień. Za czasów Hieronima Moskorzewskiego, teologa, znanego z polemik z księdzem Piotrem Skargą, mieściła się tu szkoła kalwińska. Później budynek służył jako lamus dworski. W pobliżu murowańca biją źródła dające początek Białej Nidzie. 

Dwór w Kwilinie
Dwór w Kwilinie został wybudowany w końcu XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku dobudowano pawilony boczne, ganek oraz taras. Obecnie mieści się w nim siedziba Fundacji Niewidomych im. Matki Elżbiety Czackiej.

Ruiny na górze św. Michała w Gruszczynie
Ruiny stoją na jednym z najwyższych szczytów Pasma Przedborsko – Małogoskiego - górze św. Michała o wysokości 332,2 m n.p.m. Są najprawdopodobniej pozostałością po kościele wybudowanym przez Gruszczyńskich lub Chotowskich w 2. połowie XVI wieku. Wzniesiono go z żółtopomarańczowego piaskowca, w który obfituje okolica. Istnieją przypuszczenia, że funkcjonował tu zakon Marków, Kartuzów lub św. Jacka. W okresie reformacji kościół zamieniono na zbór, a po wydaleniu arian z Polski w 1658 roku opustoszał. Jeszcze w okresie międzywojennym wysoki szczyt ściany frontowej ruin był widoczny z okolic Włoszczowy, Łopuszna oraz góry zamkowej w Chęcinach. W czasie okupacji niemieckiej zniszczono go wraz ze ścianą zachodnią. Corocznie pod koniec września, tj. an św. Michała, w gruszczyńskich ruinach odprawiana jest msza święta.

do góry

INNE ATRAKCJE

Kopiec włoszczowski
Kopiec jest kopulastym wzniesieniem o średnicy około 40 m i wysokości ponad 5 m stojącym wśród włoszczowskich łąk, w pobliżu Podzamcza, dawnego centrum Włoszczowy. Nazywany jest kopcem św. Jana, gdyż stoi na nim XVIII – wieczna figura św. Jana Nepomucena – patrona wód i bagien. To relikt średniowiecznego grodziska obronnego, które wzniesiono tu najprawdopodobniej na początku XV wieku. Włoszczowski gródek miał kształt ściętego stożka, ze stojącą na środku drewnianą wieżą pełniącą funkcje obronne i mieszkalne. Dostęp do grodziska utrudniała palisada z ostro ciosanymi palami, fosa i rozległe bagna. Podczas badań archeologicznych w 1973 roku natrafiono na 1932 zabytkowe elementy ceramiczne, żelazne i miedziane.

Włoszczowa Północ - najsłynniejszy peron kolejowy w Polsce
Gdyby przeciętnego mieszkańca naszego kraju zapytać „który z hetmanów polnych koronnych pochodzi z Czarncy? ”, pewnie niewiele osób odpowiedziłoby, że jest nim Stefan Czarniecki, którego Józef Wybicki upamiętnił w Hymnie Polskim. Ale na pytanie „z czym kojarzy się Włoszczowa?” niemal każdy odpowie – z peronem kolejowym Włoszczowa Północ. Po oficjalnym otwarciu inwestycji na linii Centralnej Magistrali Kolejowej Warszawa – Kraków, które odbyło się 16 października 2006 roku, Włoszczowa stała się najbardziej medialnym miasteczkiem. Dziś z możliwości szybkiego dojazdu z peronu Włoszczowa Północ korzystają również mieszkańcy sąsiednich powiatów. Popularne stało się robienie pamiątkowych zdjęć na najsłynniejszym peronie w Polsce.

Izba Regionalna Ziemi Włoszczowskiej
ul. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa
tel. (41) 39-43-433, 39-42-313
czynna: poniedziałek - piątek w godz. 9-16
izba S.H. CzarneckiegoW Izbie Regionalnej zgromadzono przedmioty, których dziś już się nie używa. Są tu stare żelazka, latarki, lampy naftowe, maglownice, niecki i przyrządy służące do wypieku chleba, meble, dokumenty oraz rzeźby twórców ludowych. Drugą część Izby stanowi kącik przyrodniczy, a w nim: skamieniałości, spreparowane ptaki, zwierzęta oraz zdjęcia roślin będących pod ochroną i występujących na terenie powiatu.

Izba Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego
Czarnca 13, 29-100 Włoszczowa
czynna: codziennie w godz. 8-15
po uprzednim zgłoszeniu pod nr tel. (41) 39-42-111
Izba powstała w 1979 r. Znajdują się w niej pamiątki po hetmanie, repliki XVII-wiecznej broni, ekspozycje z uroczystości obchodzonych ku czci hetmana oraz wydarzeń ważnych dla miejscowego społeczeństwa. Dzięki tablicom i publikacjom na temat hetmana można dowiedzieć się o jego życiu, działalności i zasługach dla Ojczyzny.

GMINA WŁOSZCZOWA

- Włoszczowa
- kopiec z figurą św. Jana Nepomucena, który jest pozostałością po średniowiecznym grodzisku
- kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z XVII w.  
- kościół p.w. Wszystkich Świętych z 1786 r.
- Podzamcze Włoszczowskie z pozostałościami zabudowań dawnych właścicieli miasta
- Bebelno - drewniany kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1745 r. z dzwonnicą
- Konieczno - kościół p.w. Nawiedzenie NMP (1796-1812) z drewnianą dzwonnicą  
- Nieznanowice – ruiny po zespole pałacowo-parkowym z II poł. XIXw., posiadłości rodziny  Karskich     
- Kurzelów
- pokolegiacki kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z 1360r. z dzwonnicą
- drewniana kaplica cmentarna św. Anny z I poł. XVII w.
- pomnik Jana Brożka (1585-1652), matematyka i astronoma, rektora Akademii Krakowskiej 
- grób Agnieszki z Jackowskich Katerli, babki Stefana Żeromskiego
- Czarnca
- kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Floriana (1640-1659) fundacji Stefana Czarnieckiego z jego mauzoleum i licznymi pamiątkami historycznymi m.in. obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ołtarza polowego, sarkofagiem z prochami hetmana
- park arboretum z wieloma gatunkami drzew i krzewów
- ślady fundamentów po dworze Czarnieckich
- pomnik Stefana Czarnieckiego odsłonięty w 400-lecie jego urodzin (1599-1665)
 

GMINA SECEMIN

- Secemin
- kościół p.w. śś. Katarzyny i Jana Ewangelisty z 1402 r.
- pozostałości fosy otaczającej w XVI w. fortyfikację Szafrańców
- Bichniów
- zespół parkowo-dworski z I poł. XX w.
- pomnik upamiętniający zamordowanych mieszkańców Bichniowa przez wojsko niemieckie w odwecie za ich działalność partyzancką podczas II wojny światowej
- Czaryż - pozostałości parku dworskiego
- Psary - drewniany kościół z 1932r.
- Kuczków - kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1779 r.

GMINA MOSKORZEW

- Moskorzew
- kościół p.w. św. Małgorzaty z 1394r.
- pozostałości po zespole parkowo- dworskim z końca XVIII w.
- figurka św. Jana Nepomucena nad źródłami Białej Nidy
- Chebdzie – „Szlak Kosynierów”, na pamiątkę bitwy pod Szczekocinami w 1794r.
- Chlewice – kościół p.w. św. Jakuba (1862-1864)

GMINA RADKÓW

- Radków
- zespół dworsko-parkowy z XIX w.
- tablicę upamiętniająca bitwę pod Radkowem rozegraną w czasie II wojny światowej

 1. Kossów - drewniany kościół p.w. Wszystkich Świętych z I poł. XVII w. z XVIII-wieczną dzwonnicą
 2. Dzierzgów
 3. kościół z początku XX w. p.w. Wniebowzięcia NMP z cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem
 4. groby pradziadów Stefana Żeromskiego (Barbary, Józefa Katerlów i Walentego Jackowskiego), ciotki Magdaleny Żeromskiej oraz krewnych Makólskich

- Kwilina - dwór z końca XVIII w.
- Bieganów - zespół dworsko-parkowy z II poł. XIX w.
- Mękarzów - dworek z pozostałościami parku z XVIII w.

GMINA KRASOCIN

- Krasocin

 1. kościół p.w. św. Tekli z XIX w. z dzwonnicą
 2. wiatrak holenderski z połowy XIX w.
 3. grota NMP powstała w latach 1909-1913
 4. kapliczka na wodzie z barokową ludową rzeźbą św. Jana Nepomucena 

- Ludynia - zespół parkowo-dworski z XVIII w. i lamus z XVIw., w którym nagrywano sceny do „Przedwiośnia” i „Syzyfowych prac”
- Gruszczyn - ruiny na Górze św. Michała mieszczące w II poł. XVI w. zbór ariański lub kościół klasztorny
- Wola Świdzińska – zespół dworski z połowy XIX w.
- Oleszno
- kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z 1643 r.,
- zespół dworski z XVIIIw.

GMINA KLUCZEWSKO
- Kluczewsko
- barokowy kościół p.w. św. Wawrzyńca z XVIII w.
- pozostałość zespołu dworskiego ze spichlerzem i parkiem z przełomu XVIII i XIX w.

 • Stanowiska - kościół p.w. św. Jakuba z XIV w.
 • Łapczyna Wola - ruiny XVIII-wiecznego zboru
 • Rączki – kościół p.w. św. Tekli z XIV/XV w.

do góry

NA WYCIECZKI

Szlak rowerowy "Lasami dookoła Włoszczowy"
Wśród lasów z bogatą fauną i florą, obok stawów, rzek, rezerwatów, zabytków i miejsc pamięci historycznej, biegnie szlak rowerowy "Lasami dookoła Włoszczowy". Oznakowaną trasę na długości 81 km można pokonać jednostajnie (2 dni) lub w pięciu etapach.

Trasa: Plac Wolności we Włoszczowie - Belina - Stawisko (zbiornik wodny) - Biadaszek (zalew) - Chotów - Brzeście - Kluczewsko - Komparzów - Kurzelów - Rezerwat Dronowe Niwy - Rezerwat Ługi - Jeżowice - Łachów - Klekot (zbiornik retencyjny) - Czarnca - Kąty - Pułanki (szkółka leśna) - Konieczno - Nieznanowice - Rząbiec - Feliksówka (stawy) - Włoszczowa

Propozycje pokonywania trasy w 5 etapach:

I etap - długość 31,7 km
Włoszczowa - Belina - Biadaszek (zalew) - Chotów - Jamskie - Motyczno - Włoszczowa
czas jazdy - ok. 4 godz., trasa średnio trudna

II etap - długość 30,3 km
Włoszczowa - Jamskie - Brzeście - Kluczewsko - Komparzów - Kurzelów - Włoszczowa
czas jazdy - ok. 3 godz., trasa łatwa

III etap - długość 27,0 km
Plac Wolności - Kurzelów - Rezerwat Dronowe Niwy - Rezerwat Ługi - Jeżowice - Piła Łachowska - Włoszczowa
czas jazdy - ok. 4 godz., trasa trudna

IV etap - długość 29,0 km
Włoszczowa - Łachów - Klekot (zbiornik retencyjny) - Żelisławice - Czarnca - Kąty - Pułanki (szkółka leśna) - Włoszczowa
czas jazdy - ok. 4 godz., trasa średnio trudna

V etap - długość 31,1 km
Plac Wolności - Konieczno - Nieznanowice - Rząbiec - Budko (zbiornik wodny) - Włoszczowa czas jazdy - ok. 3 godz., trasa łatwa

Szlak "Lasami dookoła Włoszczowy":
- wyznaczony został przez Klub Turystyki Rowerowej Ziemia Włoszczowska
- w 70 % prowadzi lasami
- jest oznakowany jednostronnie.

Bliższe informacje:
- Urząd Gminy we Włoszczowe, pok. 34, tel. 041 39 42 539
- Klub Turystyki Rowerowej, tel. 041 39 42 241
- Nadleśnictwo Włoszczowa (przewodnik), tel. 041 39 42 719

Szlak przez gminę Radków (i nie tylko)
Szlak wiedzie przez najciekawsze zakątki gminy Radków oraz sąsiednią Oksę, Nagłowice i Rejowiec (powiat jędrzejowski). Znajdują się na nim zabytki oraz rozległe łąki, stawy, lasy. Trasa ma długość 47,2 km i w 60% biegnie drogami asfaltowymi. To średnio trudny odcinek do pokonania.

Trasa: Radków - stawy rybne - Krzepin - Bebelno - Krasówek - Skociszewy - Dąbie - Rzeszówek - Oksa - Nagłowice - Rejowiec - Chycza - Kossów - Kwilina - Chlewska Wola - Dzierzgów - Radków
Drogę można skrócić omijając Nagłowice i Rejowiec. Na trasie zobaczymy:

 • Radków
  - zespół dworsko-parkowy z XIX w.
  - tablicę upamiętniająca bitwę partyzancka pod Radkowem rozegraną w czasie II wojny światowej
 • Bebelno - drewniany kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1745 r. z dzwonnicą
 • Oksa - kościół p.w. św. Mikołaja z XVI w., w niedalekiej odległości kąpielisko
 • Nagłowice - muzeum Mikołaja Reja
 • Chycza - Letni Ośrodek Wypoczynkowy
 • Kossów - drewniany kościół p.w. Wszystkich Świętych z I poł. XVII w. z XVIII-wieczną dzwonnicą
 • Dzierzgów
  - kościół z 1903 r. z cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w.
  - na cmentarzu groby pradziadków Stefana Żeromskiego (Barbary, Józefa Kartelów i Walentego Jackowskiego), ciotki Magdaleny Żeromskiej oraz krewnych Makólskich
 • Kwilina - dwór z końca XVIII w., obecnie siedziba Fundacji Niewidomych im. Matki Elżbiety Czackiej

LASY
Obszary leśne zajmujące 40% powierzchni powiatu sprzyjają odpoczynkowi blisko natury i nieskażonego środowiska naturalnego. Obficie występują tu owoce runa leśnego: jagody, żurawiny, borówki oraz różne gatunki grzybów: borowiki, kozaki, podgrzybki, maślaki, kurki, kanie, rydze itd. Bogaty jest świat ptaków i zwierząt. W lesie można spotkać orlika krzykliwego, bielika, orła przedniego, żurawia, bociana czarnego oraz natknąć się na sarnę, łosia, jelenia, lisa. Spacerując należy jednak uważać na żmije, których i tu nie brakuje.

NAD WODĄ
Miłośnicy wypoczynku miłe chwile mogą spędzić nad wodą. Przy zbiorniku retencyjnym Klekot koło Łachowa (gm. Włoszczowa) jest miejsce na rozbicie namiotu, a latem funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wodnego. Wśród lasów w okolicy miejscowości Chycza (gm. Radków) oczekuje ośrodek wypoczynkowy z wodą i domkami kempingowymi. Spotkanie z łabędziami możliwe będzie nad zalewem Biadaszek nieopodal Włoszczowy. Na terenie każdej gminy są również mniejsze zbiorniki wodne, nad którymi wypoczywa miejscowa ludność. Brzegi rzeki Pilicy (gm. Kluczewsko), Czarnej Włoszczowskiej (gm. Włoszczowa), Zwleczy (gm. Secemin), Białej Nidy oraz Kwilinki (gm. Moskorzew i Radków) oraz Nowej Czarnej i Czarnej Strugi (gm. Kluczewsko) są doskonałym miejscem na obserwacje roślinności rzecznej. Wędkarze za zgodą właścicieli mogą łowić ryby na terenach prywatnych.

KAJAKIEM
Lubiący przygody i przypływ adrenaliny powinni się udać na spływ rzeką Pilicą. Proponowanym odcinkiem jest trasa Maluszyn (gm. Żytno) - Krzętów (gm. Wielgomłyny). Rzeka na dystansie do wsi Sudzin jest dość rwąca i kręta. Koło wsi Folwark, z prawej strony, wpływa rzeka Czarna, znacznie poszerzając i uspakajając nurt rzeki. Na całej długości spływu widać ptactwo oraz zwierzęta wodne i wodno-lądowe, szczególnie w okolicach wsi Bobrowniki i Krzętowa, gdzie można spotkać również bobry. W urwistych, piaszczystych brzegach widać gniazda jaskółek brzegówek. W czasie spływu dodatkową przeszkodę stanowią powalone i rosnące przy wodzie drzewa, a także mosty będące na wysokości ok. 1,5 m. nad nurtem rzeki. Czas spływu wynosi około 4-6 godz.

do góry

PRZYDATNE INFO

Punkt Informacji Turystycznej
w Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym

ul. Koniecpolska 42, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 43 590

Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie
ul. Świeża 18, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 38 83 201 (-206), fax 041 38 83 203, 997

Straż Miejska we Włoszczowie
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 42 878

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie
ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 43 558, fax 041 39 43 178, 998

Dworzec Autobusowy PKS we Włoszczowie
ul. H. Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 43 580

Dworzec Kolejowy PKP we Włoszczowie
ul. Kolejowa 2, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 42 797

Poczta Polska S.A. we Włoszczowie
ul. T. Kościuszki 13, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 43 010

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego we Włoszczowej. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Anny Suchanek.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone