zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
łódzkie
Biała
Brąszewice
Buczek
Kiernozia
Kleszczów
Łowicz
Ozorków
Piątek
Poświętne
Przedbórz
Sędziejowice
Świnice Warckie
Wolbórz
Zduńska Wola
Łowicz

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

W szerokim pasie Niziny Środkowomazowieckiej, na północny - wschód od Łodzi rozciąga się ziemia łowicka - żyzna, rolnicza kraina słynąca z zabytków historii i bogactwa folkloru. Jej rozległe i jednostajne przestrzenie pozbawione są puszcz odwiecznych, grzbietów górskich i dużych rozlewisk wód.

Krajobraz ożywiają łagodne garby polodowcowych moren, urozmaica sennie płynąca rzeka Bzura z licznymi dopływami. Stolicą tej krainy jest Łowicz, zaliczany do rzędu najstarszych miast w Polsce - dawny ośrodek dóbr gospodarczych arcybiskupów gnieźnieńskich - dziś centrum administracji miejskiej, powiatowej i diecezjalnej.

Miasto posiada dogodne połączenia komunikacyjne. Oprócz połączeń kolejowych z Warszawą, Poznaniem, Łodzią i Skierniewicami, dysponuje drogami krajowym do Warszawy (80 km - droga nr 2) i Łodzi (50km - droga nr 71) oraz kilkoma o charakterze lokalnym.

Łowicz zajmuje powierzchnię 23,4 km2, co przy liczbie ok. 32 tys. mieszkańców daje przeciętną gęstość zaludnienia ok. 1360 osób na 1 km2. Jest stolicą powiatu ziemskiego obejmującego 9 gmin wiejskich: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Płd., Łowicz, Łyszkowice, Nieborów i Zduny.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Zamek prymasowski
Świadectwem dawnej świetności Łowicza są ruiny zamku prymasowskiego zbudowanego w XIV wieku między miastem a rozlewiskami Bzury. Według relacji Janka z Czarnkowa pierwotnie była to budowla drewniana, której murowany, gotycki kształt nadał arcybiskup Jarosław Bogoria ze Skotnik. Po ustanowieniu Łowicza siedzibą arcybiskupa przez Wojciecha Jastrzębca (w 1433 roku) zamek był rozbudowywany i upiększany - dzięki inspiracjom Jana Łaskiego w XVI wieku posiadał wczesnorenesansowy charakter. Zachowane ryciny przedstawiają rezydencję prymasowską jako budowlę obronną, składającą się z dwóch równolegle ustawionych budynków połączonych wieżą bramną. Pierwszy tzw. Zamek Wysoki stanowił właściwą siedzibę pierwszej po królu osoby w Rzeczypospolitej. Znajdowała się tu sala reprezentacyjna zwana Salą Królewska, której ściany zdobiły, opatrzone inskrypcjami, portrety królów i książąt polskich oraz arcybiskupów gnieźnieńskich. Inne sale były bogato zdobione polichromiami o tematyce historycznej i wyposażane w ozdobne kominki i piece. Uwagę zwracała prywatna kaplica prymasa, ze złotym stropem i bogato rzeźbioną kamieniarką. Zamek Niski zawierał głównie pomieszczenia mieszkalne, wśród których wyróżniała się kaplica zdobiona herbami Krzyckiego (Kotwicz) i tzw. wielka sala na użytek licznego dworu. Największe zmiany dokonał w nim prymas Jakub Uchański herbu Radwan, który w obrębie zamku niskiego wzniósł "olśniewający wystawnością, renesansowy pałac" z arkadową fasadą, rozbudował pomieszczenia gospodarcze usuwając wszystkie drewniane pozostałości. Zatroszczył się również o wzmocnienie obronności: nadbudował mury obronne, pogłębił i poszerzył fosy. Za jego czasów powstała potężna basteja artyleryjska oraz renesansowy ogród kwaterowy, do którego można było przejść drogą przez groblę, albo przez jeden z trzech mostów. Stupięćdziesięcioletni okres renesansowego zamku łowickiego, od form najwcześniejszych po manieryzm (maszkarony, płaskorzeźby itp.) to lata największego rozkwitu.
W czasie "potopu" na zamku kwaterowały wojska Karola Gustawa. W związku z nasilającą się wojną partyzancką Szwedzi wzmocnili zamkowe fortyfikacje - od strony południowej wybudowali tzw. rawelin (zewnętrzną osłonę). Mimo prób odbicia do 1657 roku pozostał on w rękach Szwedów, którzy odchodząc część spalili, część wysadzili w powietrze.
W latach 1914-1918 na zamku był cmentarz wojskowy. W dwudziestoleciu międzywojennym prowadzono tam intensywne badania archeologiczne, kontynuowane również po drugiej wojnie światowej. Obecnie jest to własność prywatna i tylko w archiwaliach możemy odnaleźć ślady świetności łowickiego zamku i potwierdzenia bytności tam wybitnych przedstawicieli nauki i sztuki, wysłanników papieskich, a nawet królów.

Stary Rynek
Serce Starego Miasta, przy którym do dziś zachowało się wiele zabytków. Na rynku dwa pomniki: Synom Ziemi Łowickiej z 1927 r. i Papieża Jana Pawła II odsłonięty w 2000 r. W części północnej tzw. Brama Prymasowska z poł. XVII w. Zachodnia pierzeja zabudowana zespołem kanonii z XVI-XVIII wieku. W części południowej renesansowa kamienica Cebrowskich, z krużgankami od strony podwórza.

Nowy Rynek
Jeden z trzech zachowanych w pierwotnej formie trójkątnych rynków w Europie (obok Bonn i Paryża). Został utrwalony na rycinie G. Brauna i F. Hogenberga z dzieła „Civitatis Orbis Terrarium” z 1608 r. Na rynku stał późnogotycki ratusz z pięciokondygnacyjną wieżą wzniesiony w 1539 r. Blisko sto lat później wieża runęła na niszcząc budynek bezpowrotnie. Zgodnie z legendą katastrofa miała mieć związek ze spaleniem na stosie kobiety oskarżonej o czary.
Przez wieki plac pełnił funkcję targowiska miejskiego, a odchodzące od niego ulice stanowiły zaplecze targowe w formie kramów rzemieślniczych (ul. Zduńska, Bielawska i Piotrkowska – obecnie Stanisławskiego) i jatek rzeźniczych (ul. Nowomiejska – obecnie Kozia). Na uwagę zasługują murowane kamieniczki z XVI i XVII w. W 1939 r. południowa pierzeja rynku uległa zniszczeniu w wyniku działań wojennych.
W okresie okupacji hitlerowskiej część Nowego Rynku włączono do getta żydowskiego (1940-1941). Po 1945 r. plac pełnił rolę targowiska miejskiego – głównego placu handlowego Łowicza. W latach 50-tych XX w. został zrekultywowany i przekształcono go w park miejski. Prowadzone w latach 90-tych prace wykopaliskowe doprowadziły do degradacji rynku (zlikwidowano fontannę, rozebrano nawierzchnię i ciągi komunikacyjne).

Zespół romantyczny gen. Klickiego
W skład zespołu romantycznego gen. Klickiego wchodzi baszta, pałacyk, kaplica i domek dozorcy. Budowle wzniesione wg proj. K. Krauze w latach 20-tych XIX w. Gen. St. Klicki był uczestnikiem walk o niepodległość - od obrony Konstytucji 3 Maja do powstania listopadowego - oraz dowódcą dywizji strzelców konnych w Królestwie Polskim, której sztab stacjonował w Łowiczu. Obecnie w pałacu mieści się Galeria Malarstwa Współczesnego Zofii i Romana Artymowskich oraz izba pamiątek po gen. Stanisławie Klickim.

Bazylika katedralna - dawniej kolegiata
Jak głosi inskrypcja pod chórem kościół stał w tym miejscu już w 1100 r. W 1433 r. świątynia została podniesiona do rangi kolegiaty. W poł. XVII w. prymas Maciej Łubieński rozbudował kościół wg proj. T. Poncino. W 1992 r. papież Jan Paweł II podniósł kolegiatę do rangi katedry. Podczas wizyty papieskiej w 1999 r. kościół otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. Wnętrze o wystroju renesansowo-barokowym. Mauzoleum dwunastu prymasów Polski, pochowanych w podziemiach kościoła. Przy świątyni pięć kaplic prymasowskich.

Gmach pomisjonarski
Gmach pomisjonarski, obecnie muzeum. Ufundowany przez arcybiskupa Radziejowskiego. Odgrywa on ważną rolę w ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego regionu i kraju. Prowadzi działalność kolekcjonerską, konserwatorską, wystawienniczą, edukacyjną, popularyzatorską i naukową. Jest instytucją kultury na terenie powiatu, prezentującą historię miasta i regionu w tak szerokim zakresie.

Dla zwiedzających udostępnia ekspozycje stałe: sztuka baroku w Polsce – w kaplicy pw. Św. Karola Boromeusza, prezentacja obiektów sztuki sakralnej i świeckiej XVII i XVIII w; dzieje Łowicza i regionu min. kolekcja portretów trumiennych, pamiątki z powstań narodowych, militaria XIV – XX w; sztuka ludowa Księżaków Łowickich – prezentacja tkanin i strojów ludowych, wycinanek i innej plastyki dekoracyjnej; ceramika artystyczna Hanny Główczewskiej – ekspozycja współczesnej ceramiki użytkowej, dekoracyjnej i rzeźby ceramicznej z lat 50-60 XX wieku; współcześni malarze łowiccy – sylwetki najwybitniejszych plastyków z Łowicza, żyjących w XIX – XX wieku m. in Z. Pągowski, R. Artymowski; miniskansen – ekspozycja plenerowa udostępniana od maja do października (dwie zagrody wiejskie z XVIII i XIX w. z terenu dawnego Księstwa Łowickiego), skansen przy Muzeum w Maurzycach; wystawy czasowe – ekspozycje prezentujące sztukę dawną i współczesną, twórczość amatorską i profesjonalną; oferta edukacyjna – lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej z zakresu etnografii, historii i historii sztuki. Muzeum posiada też bogatą bibliotekę gromadzącą i udostępniającą wydawnictwa dotyczące historii miasta i regionu oraz historii, kultury i sztuki polskiej. Obecnie biblioteka posiada około 6 tys. woluminów.
Muzeum udostępnia zbiory zwiedzającym od wtorku do niedzieli, w godzinach od 10:00 do 16:00 w tygodniu oraz od 10:00 do 17:00 w weekend. Ekspozycja plenerowa udostępniana sezonowo - od maja do października.

do góry

INNE ATRAKCJE

Kościół mariawicki
Idąc Alejami Sienkiewicza w stronę Starego Rynku mijamy kościół mariawicki pod wezwaniem Przenajświętszego Sakramentu. Mariawici jako wyznanie niezależne od Rzymu powstali w 1893 roku. Założyła tę grupę wyznaniową Feliksa Magdalena Kozłowska, zwana później przez mariawitów „Mateczką”.
Z końcem XIX wieku zaczęli zdobywać coraz więcej zwolenników wśród niższych warstw społecznych w mieście i na wsi. W 1908 roku było w Łowiczu 250 mariawitów, a przewodniczył im ks. Stanisław Siedlecki. Administracyjnie Kościół mariawicki dzieli się na 3 diecezje: warszawsko-płocką z siedzibą w Płocku, śląsko-łódzką z siedzibą w Łodzi i podlasko-lubelską z siedzibą w Cegłowie. W Łowiczu kościół mariawicki wzniesiono w 1910 roku przy ówczesnej ul. Glinki (dziś al. Sienkiewicza i róg ul. Akademickiej) według planów Jana Zaze.
Budowla w stylu neogotyckim, typu bazylikowego, powstała na planie krzyża łacińskiego. Nawa główna o sklepieniu kolebkowo-krzyżowym jest znacznie wyższa niż boczne, wsparte na 8 kolumnach. Wyposażenie kościoła jest bardzo skromne. W ołtarzu głównym znajduje się Chrystus Ukrzyżowany, na prawo od ołtarza figurka Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, po stronie lewej – ambona metalowa, koszowa z 1910 roku. Na antepedium ołtarza (jedynego w kościele) widnieje herb Łowicza. W chwili obecnej nabożeństwa odbywają się 2 razy w miesiącu

Kościół oo. pijarów
Kościół oo. pijarów barokowy z monumentalną fasadą. Zakon sprowadzony w 1668 r. prowadził w Łowiczu kolegium, z bogatą biblioteką, teatrem, kapelą, drukarnią. Kasata zakonu w ramach restrykcji popowstaniowych w 1864 r.
Kościół pełnił funkcję szpitala jenieckiego i magazynów wojskowych. W 1958 r. pijarzy powrócili do miasta. Wystrój barokowy, liczne ołtarze z rzeźbami Plerscha, freski Ł. Limeckiego lub M.A. Palloniego.

do góry

NA WYCIECZKI

Mniej uczęszczane miejsca, ale także atrakcyjne to Baszta, Pałacyk gen. Klickiego, Kaplica ewangelicko-habsburska, ruiny zamku arcybiskupów i prymasów Polski. Turystów przyciągają do Łowicza cykliczne imprezy i wydarzenia: kościelne (Boże Ciało), sportowe (Maraton Jesieni) oraz turystyczne i kulturalne (Jarmark Łowicki, Juwenalia Studenckie MWSH-P, Rajdy Krajoznawczo-Turystyczne PTTK. Wydarzenia te mają charakter ponad lokalny, a niektóre z nich (np. Boże Ciało) ponad krajowy.

Łowicz to doskonała baza wypadowa do atrakcyjnych regionów poza miastem. Na Ziemi Łowickiej zwiedzić można pałac Radziwiłłów w Nieborowie z parkiem w Arkadii. Na wypoczynek zatrzymajmy się również w Walewicach, w pałacu pani Walewskiej. Zapewnione atrakcje to: przejażdżki bryczkami, nauka jazdy konnej, połączona z hippoterapią oraz wspaniałe tereny polowań na dziki, daniele i sarny. W pałacach noclegi w historycznych komnatach oraz dobra tradycyjna kuchnia polska.

Prywatne muzeum sztuki ludowej rodziny Brzozowskich w Sromowie i skansen w Maurzycach pokazują bogactwo Ziemi Łowickiej. Niedaleko usytuowana jest także Żelazowa Wola - dom urodzenia Fryderyka Chopina, gdzie posłuchać można jego muzyki w wykonaniu laureatów Konkursu Chopinowskiego.

do góry

PRZYDATNE INFO

Urząd Miejski w Łowiczu 
Stary Rynek 1, Łowicz, 99-400 
Nr telefonu:  (+48) 046 830 91 51, 046 830 91 52 

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
tel./fax 046 830 91 18

PTTK Oddział w Łowiczu
Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
tel. 046 837 32 69

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
tel. 046 830 09 98

Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu 
ul. Bonifraterska 8, Łowicz, 99-400 
Nr telefonu:  (+48) 046 837 69 30 

Szpital ZOZ - "Szpital w Łowiczu" 
ul. Ułańska 28, Łowicz, 99-400 
Nr telefonu:  046 837 56 11 

Powiatowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny
ul. Podrzeczna 24, Łowicz, 99-400 
Nr telefonu:  (+48) 046 837 38 20 

Poczta Polska 
ul. 3-go Maja 13, Łowicz, 99-400 
Nr telefonu:  (+48) 046 837 40 03 

 

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Łowicz. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Artura Michalaka. Zdjęcia: Jacek Rybus.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone