zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
parki narodowe
Babiogórski PN
Biebrzański PN
Bieszczadzki PN
Bory Tucholskie PN
Drawieński PN
Gorczański PN
Gór Stołowych PN
Kampinoski PN
Karkonoski PN
Magurski PN
Narwiański PN
Ojcowski PN
Poleski PN
Słowiński PN
Świętokrzyski PN
Tatrzański PN
Ujście Warty PN
Wielkopolski PN
Woliński PN
Biebrzański Park Narodowy

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Położony jest w północno - wschodniej części kraju, na terenie województwa podlaskiego. Powierzchnia Parku wynosi 59223 ha. Obszary leśne w Parku zajmują 15547 ha, grunty rolne - 18182 ha, a nieużytki - słynne Bagna Biebrzańskie, w rzeczywistości najbardziej cenne przyrodniczo ekosystemy - 25494 ha. Biebrzański Park Narodowy chroni rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów. Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla ptactwa wodno-błotnego.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Twierdza Osowiec najcenniejszy, obok kanału Augustowskiego, obiekt zabytkowy na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Twierdza została usytuowana na jedynej przeprawie przez bagna biebrzańskie, w zwężeniu doliny Biebrzy (2km). W przeszłości miała ona duże znaczenie strategiczne, była bowiem ważnym elementem zespołu umocnień broniących zachodnich granic imperium rosyjskiego. Budowę obiektu rozpoczęto w 1882r., a zakończono w 1892r. Przystępując do ufortyfikowania terenu, władze carskie przeniosły pod przymusem wieś Osowiec o dwa kilometry na północ na obecne miejsce. Wybudowano cztery fory: Centralny (I), Zarzeczny (II), Szwedzki (III) i Nowy (IV) tworzące dobrze rozwinięty rejon umocniony. Poszczególne obiekty Twierdzy były budowane z cegły. Wykorzystywany był również kamień. W trakcie prac wykopano wiele fos i kanałów oraz usypano wały. Podczas modernizacji Twierdzy Osowiec na początku XX wieku większość budowli ceglanych przykryto betonem.

Pierwszym zwiastunem zbliżającej się I wojny światowej było ogłoszenie 25 lipca 1914r. stanu wojennego w Twierdzy Osowiec. Trzykrotne próby zdobycia Twierdzy, w tym jedna z użyciem gazów bojowych - chloru, nie powiodły się. Jej obrona przeszła do historii. Została nawet porównana z działaniami wojennymi w 1916 r. pod Verdun we Francji.

Twierdza Osowiec została wpisana do rejestru zabytków w dniu 9 X 1998r. W tym samym roku na terenie fortu I (Centralnego) staraniem Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego zostało otwarte Muzeum Twierdzy Osowiec. Zorganizowane grupy mogą zwiedzić muzeum i umocnienia twierdzy z przewodnikiem z Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego; tel. 600 941 954.
(opracował M. Worona, OTF)

Kanał Augustowski (1824 1839) - zabytek architektury technicznej klasy I. Na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego przebiega w pobliżu miejscowości Polkowo i Dębowo. Śluza w Dębowie (1826 - 27) umożliwia wpłynięcie z rzeki Biebrzy do Kanału. Kanał, który połączył rzekę Biebrzę z rzeką Niemen, był częścią większego projektu - budowy drogi wodnej od Wisły do bałtyckiego portu w Windawie. Nowy szlak handlowy miał uniezależnić Królestwo Polskie od ceł dyktowanych przez Prusy. Projektantem i pierwszym wykonawcą kanału był płk Ignacy Prądzyński. W czasie budowy kanału, Karol hr. Brzostowski założył Hutę Sztabińską, by produkować odlewy do urządzeń mechanicznych śluz. W niektórych wrotach przetrwały one do dzisiaj. Na potrzeby kanału pracowały ponadto: tartaki, warsztaty stolarskie i ślusarskie, kuźnie. Ślady kuźni są ciągle widoczne w okolicznym pejzażu w postaci cmentarnych i przydrożnych kutych krzyży. Cały Kanał Augustowski został wpisany do rejestru zabytków w dniu 9.02.1979r.

Miejscowości. Wiele miast na Podlasiu, założonych w XV w. i XVI w., zachowało średniowieczne charakterystyczne rozplanowanie przestrzenne. Do najciekawszych tego rodzaju układów urbanistycznych w pobliżu Parku należy Tykocin, Wizna, Radziłów. Zachowały one układ ulic wbiegających na rynek, często z niezmienionym historycznym podziałem parcel w blokach przyrynkowych oraz niemal nie zmienioną skalę zabudowy. Krajobraz osadniczy wsi położonych na obszarze dawnego województwa podlaskiego został całkowicie zmieniony w połowie XVI w. dzięki wielkiej reformie gospodarczej przeprowadzonej przez królową Bonę w swoich dobrach. Powstały wtedy wsie tzw. szeregówki, których charakterystyczną cechą były domy stawiane szczytem do ulicy, po jednej lub dwóch jej stronach. Pozostałości tej formy osadniczej są szczególnie dobrze zachowane w okolicach Dąbrowy Białostockiej i Nowego Dworu. Wieś Jagłowo położona nad brzegiem Biebrzy jest dobrym przykładem harmonijnego wkomponowania drewnianej architektury wiejskiej w krajobraz przyrodniczy. Pozostałości zespołu dworskiego i założeń parkowych (XVI w) znajdują się w Kamiennej Starej.

Obiekty sakralne

W Wiźnie znajduje się gotycki kościół (1525), odbudowany po 1950 r. Kościół, łączący cechy gotyckie i renesansowe, pw. NMP znajduje się w Krasnymborze (1584-89). W Sidrze zachowały się ruiny zboru kalwińskiego z XVI w. Drewniane kościoły można oglądać w Kamiennej Starej (1610), Kramarzewie (1739), Giełczynie (1777) i Jaminach (1780). Barok reprezentowany jest m.in. przez Zespół Klasztorny Dominikanów w Różanymstoku (1759-1794) ośrodek kultu maryjnego i cel pielgrzymek oraz kościół w Dolistowie Starym (1789-91). Cenne założenia cmentarzy katolickich posiada Nowy Dwór (tu także cmentarz prawosławny), Krasnybór, Dolistowo Stare, Goniądz i Trzcianne. Resztki cmentarzy żydowskich są m.in. w pobliżu Nowego Dworu, Trzciannego i Goniądza.

 

Architektura przemysłowa

Jej interesującym przykładem są drewniane wiatraki holenderskie w Kamiennej Starej (1902), Suchowoli (1906), Nowym Dworze (1935) i Zabielu (1924,1955) oraz młyny wodne w Goniądzu (k. XIX w.) i Karwowie (1947). Stan zachowania większości obiektów nie jest zadowalający.

do góry

INNE ATRAKCJE

Terenowy Ośrodek Edukacyjny w Osowcu-Twierdzy

Na niewielkim obszarze Terenowego Ośrodka Edukacyjnego, zlokalizowanym pomiędzy miejscowościami Osowiec-Twierdza i Osowiec, można zobaczyć gatunki roślin i zwierząt występujące nad Biebrzą - charakterystyczne dla środowisk leżących w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Rozległa dolina Biebrzy w okolicy Osowca zwęża się do około 2 km. Z uwagi na niewielką szerokość doliny w tym miejscu, podlega ona corocznym, intensywnym i na ogół długotrwałym zalewom. Ma to duży wpływ na wilgotność gleby i charakter występującej tu roślinności.

Zwiedzanie 2 ścieżek edukacyjnych ułatwiają wyznaczone przystanki, wieże widokowe, tablice informacyjne oraz drewniana kładka o długości ok. 1 km., która pozwala przejść suchą nogą przez bagniste i zalane tereny. Terenowy Ośrodek Edukacyjny znajduje się na terenie XIX wiecznej carskiej Twierdzy Osowiec, mającej w przeszłości duże znaczenie strategiczne.

Terenowy Ośrodek Edukacji Grzędy

Terenowy Ośrodek Edukacji to sieć szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych w Obwodzie Ochronnym Grzędy, położonym w basenie środkowym doliny Biebrzy. Uroczysko Grzędy to obszar który cechuje wielka różnorodność siedlisk od rozległych torfowisk, poprzez bory bagienne, lasy mieszane po ciągnące się pasmami wydmy. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, m.in.: brzoza niska (Betula humilis), wierzba lapońska (Salix lapponum), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), pełnik europejski (Trolius europeus), obuwik pospolity (Cypripedium calceolus). Przy odrobinie szczęścia zauważyć można tu żerujące łosie, wilczy trop czy szybującego na niebie orlika krzykliwego (Aquila pomarina) lub grubodziobego (Aquila clanga). Część Obwodu Ochronnego Grzędy stanowi jeden z najstarszych i bardziej znanych obszarów ochrony ścisłej w Polsce - "Czerwone Bagno" (dawniej rezerwat ścisły) utworzony w 1926 r. Po II wojnie światowej stanowił on jedyną ostoję łosia w Polsce. W celu ochrony zbiorowisk leśnych, w 1925 r. utworzony został ścisły rezerwat przyrody "Grzędy". W 1981 r. oba rezerwaty zostały połączone w jedną całość (o pow. 11 629,75 ha), przyjmując wspólną nazwę "Czerwone Bagno". Z chwilą utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego ustanowiono tu strefę ochrony ścisłej o powierzchni 2 569 ha.

Ośrodek Edukacji Trzyrzeczki

Terenowy Ośrodek Edukacyjny "Trzyrzeczki" położony jest w basenie północnym BPN w Obwodzie Ochronnym Trzyrzeczki, na północny - wschód od miejscowości Suchowola. Obwód Ochronny Trzyrzeczki zajmuje powierzchnię 5263 ha i jest to najbardziej wysunięta na północ jednostka przyrodniczo-administracyjna Parku. W wąskiej tu dolinie Biebrzy przeważają bagienne łąki, szuwary i zarośla wierzbowo-brzozowe. I choć Biebrzański Park Narodowy dla większości miłośników przyrody kojarzy się z takim krajobrazem, to warto podkreślić obecność w Parku ekosystemów leśnych. Zajmują one łącznie 15 444 ha co stanowi 26% jego powierzchni.
Największe kompleksy leśne występują w basenie środkowym i południowym. Jedynym dużym, zwartym terenem leśnym w basenie północnym BPN jest właśnie Uroczysko Trzyrzeczki. Uroczysko Trzyrzeczki zajmuje powierzchnię 500 ha. Na szczególną uwagę zasługują tu naturalnego pochodzenia zbiorowiska leśne - grądy. Porastają one żyzne siedliska. Głównymi gatunkami lasotwórczymi są tutaj dąb i świerk, a domieszkę tworzą sosna, olcha, grab i osika. Ich wiek waha się pomiędzy 60 a 120. Na Trzyrzeczkach rosną też wiekowe dęby czy jesiony, mające po 200 i więcej lat. Innymi ciekawymi zbiorowiskami roślinnymi, które można spotkać w Obwodzie Ochronnym Trzyrzeczki są utworzone głównie z brzozy omszonej - tzw. brzeziny moczarowe, olsy, gdzie dominuje olcha oraz bory bagienne, które porastają rachityczne sosny, a na dnie lasu dominuje żurawina.

Wieże i punkty widokowe

1.Burzyn -pole biwakowe (szlak żółty)
2.Bagno Ławki (szlak niebieski)
3.Gugny (szlak czerwony)
4.Barwik (szlak czerwony)
5.Biały Grąd -pole biwakowe (szlak wodny)
6.Osowiec -kanał Rudzki (Terenowy Ośrodek Edukacyjny)
7. Osowiec -Góra Dębowa (Terenowy Ośrodek Edukacyjny)
8. Osowiec -fosa (Terenowy Ośrodek Edukacyjny)
9. Osowiec -fort zarzeczny (Terenowy Ośrodek Edukacyjny)
10.Goniądz (szlak czerwony i żółty)
11.Grzędy -Wilcza Góra (szlak czerwony )
12. Jałowo - Kępa Jałowska ( szlak niebieski)

Pomosty widokowe

1.Grobla Honczarowska (ścieżka edukacyjna)
2.Barwik (ścieżka edukacyjna)
3.Osowiec - Carska Droga (szlak niebieski)
4.Osowiec - TOE
5.Osowiec - TOE
6.Grzędy, roślinność torfowiska wysokiego (ścieżka edukacyjna)
7.Grzędy, bór bagienny (ścieżka edukacyjna)
8.Grzędy, rezerwat ścisły (ścieżka edukacyjna)
9.Grzędy, Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt (łoś, sarny, dziki), (szlaki: czerwony, niebieski i zielony)
10.Długa Luka (ścieżka edukacyjna)

Kładki turystyczne

1. TOE w Osowcu - 1174 mb
2. Grzędy - szlak czarny - 720 mb
3. Długa Luka 400 mb

Wiaty turystyczne

1. na polu namiotowym w Osowcu -2 szt. - 120 miejsc + 40 miejsc
2. na polu namiotowym w Grzędach - 120 miejsc
3. na polu namiotowym w Barwiku - 20miejsc
4. w Wólce Piasecznej - 20 miejsc

do góry

NA WYCIECZKI

Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego udostępniono 470,1 km szlaków:

 • Szlaki kajakowe (rzeki Biebrza, Sidra, Jegrznia, Brzozówka, Wissa oraz Kanały: Augustowski, Woźnawiejski i Rudzki) o łącznej długości 223,2km;
 • Szlaki rowerowe - 7 o łącznej długości 60,1 km;
 • Szlaki piesze - 14 o łącznej długości - 157,6 km;
 • Ścieżki edukacyjne - 15 o łącznej długości 29,2 km. Na kilku z nich wybudowano wieże i pomosty widokowe oraz położono kładki, ułatwiające przejście po grząskim terenie. Przy stacji kolejowej Osowiec zlokalizowany jest Terenowy Ośrodek Edukacyjny wyposażony w wieże widokowe, pomosty obserwacyjne, kładki i tablice informacyjne.

 

Szlaki piesze

ŻÓŁTY, PL -2544-y, WIZNA - Burzyn - Twierdza Osowiec - GONIĄDZ - 64,3 km - szlak łatwy.

Dostępny dla turystyki rowerowej. Szlak rozpoczyna się w Wiźnie i przebiega skrajem Wysoczyzny Kolneńskiej. Na 10 km we wsi Burzyn znajduje się miejsce do biwakowania i punkt widokowy. W okresie wiosennym w okolicach Brzostowa i Chylin obserwować można niespotykane ilości ptactwa wodno błotnego . Dalej trasa wiedzie przez wsie Łoje-Awissa, Czachy, Okrasin i Mścichy z liczną zabudową drewnianą, mija wieś Klimaszewnica i dochodzi do kompleksu leśnego - Obwodu Ochronnego Osowiec, przecina drogę i linię kolejową Białystok Ełk, Kanał Rudzki i dochodzi do obiektów Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu (na miejscu jest pole biwakowe, pokoje gościnne, wypożyczalnia sprzętu wodnego). Dalej trasa przebiega przy Forcie Zarzecznym Twierdzy Osowiec i przez wieś Budne; nieopodal wsi Wólka Piaseczna przecina rzekę Biebrzę i dochodzi do miasteczka Goniądz położonego na lewym wysokim brzegu.

 

Niebieski, PL-2551-n, WIZNA - Góra Strękowa - Laskowiec - Barwik - Olszowa Droga - Goniądz - Dolistowo - Jagłowo - Trzyrzeczki - Jałowo - LIPSK - 130,7 km - szlak łatwy.

Szlak oprócz odcinków Jagłowo - Rutkowszczyzna i Kamienna Stara Szuszalewo nadaje się do turystyki rowerowej. Z Wizny przebiega wzdłuż koryta rzeki Narew, następnie przy wsi Ruś przez most na drodze Łomża Białystok przechodzi na lewy brzeg rzeki (na wiosnę duże zagęszczenie ptactwa wodno błotnego), dalej prowadzi przez wieś Góra Strękowa, gdzie znajduje się schron bojowy legendarnego Kapitana Raginisa. We wsi Strękowa Góra przechodzi na druga stronę Narwi, tuż za wsią Laskowiec wchodzi w granice Biebrzańskiego Parku Narodowego na tzw. "Carską Drogę". Po lewej stronie szlaku znajduje się wieża widokowa, z której rozciągają się rozległe widoki na tereny Bagna Ławki. Za wsią Dobarz szlak skręca w lewo (początek szlaku czerwonego), biegnie przy leśniczówce Barwik (pole namiotowe) i dochodzi do wsi Budy, a następnie prowadzi przez wieś Olszowa Droga; dochodzi do toru kolejowego (stacja Osowiec), a następnie przecina drogę i linię kolejową Białystok Ełk. Potem biegnie wzdłuż lewego, wysokiego brzegu rzeki Biebrzy; w Dolistowie Starym przechodzi na prawy brzeg rzeki, przecina śluzę Dębowo na Kanale Augustowskim (wybudowaną w latach 1826-27), a w Jagłowie (ciekawa zabudowa architektoniczna) wraca na lewy brzeg Biebrzy. Następnie wiedzie przez wsie Rutkowszczyzna i Trzyrzeczki, przechodzi przez kompleks leśny Trzyrzeczki ze zróżnicowaną roślinnością, przebiega przez wsie Kamienna Nowa i Stara, i kończy się w Lipsku.

 

Czerwony, PL-2549-c, GUGNY - BARWIK - 9,5 km - szlak okresowo trudny.
Rozpoczyna się od szlaku niebieskiego nieopodal wsi Dobarz i prowadzi przy leśniczówce Barwik do wieży widokowej na "Grądziku Występ", nad rzeką Kosódką. Stąd dalej przez uroczysko Kaliszek prowadzi do wsi Gugny. Trasa kończy się na "Carskiej Drodze" przy przystanku PKS.

 

Żółty, PL-2550-y, TRZCIANNE - Werykle - Chojnowo - Gugny - Stójka - Nowa Wieś - TRZCIANNE - 20,5 km - szlak łatwy.
Dostępny dla turystyki rowerowej. Prowadzi przez malownicze krajobrazy pól i kompleksów leśnych. Na trasie ciekawe fragmenty torfowiska wysokiego.

 

Zielony, PL-258-z, AUGUSTÓW - Jastrzębna -LIPSK -78,3 km - szlak łatwy.
Dostępny dla turystyki rowerowej, na 46,9 km, od wsi Wrotki przebiega skrajem otuliny BPN, prowadzi przez wieś Jaminy (drewniany kościół z końca XVIII wieku), Czarniewo, Czarny Las, Sztabin, Krasnybór (gotycko-renesansowy kościół z 1591r.) i dochodzi do wsi Jastrzębna. Dalej wiedzie przez Ostrowie Biebrzańskie, Nowy Lipsk i kończy się w Lipsku.

 

Czerwony, PL-2540-c, RAJGRÓD - Okoniówek - Rybczyzna - Woźnawieś - leśniczówka Grzędy -"Nowy Świat" -"Wilcza Góra" - "Kapli Dołek" -"Dział Kumkowskiego" - węzeł szlaków - 41.6 km - szlak łatwy, okresowo podmokły.
Dostępny dla turystyki rowerowej na odcinku Rajgród -Nowy Świat. Rozpoczyna się w Rajgrodzie u stóp Góry Zamkowej (grodzisko jaćwieskie z XII wieku) i skrajem Jeziora Rajgrodzkiego biegnie do szosy Augustów Grajewo, przecina ją i drogą leśną poprzez lasy dochodzi do wsi Rybczyzna nad Jeziorem Dreństwo. Dalej skrajem tego jeziora szlak dochodzi do wsi Woźnawieś, za nią wchodzi w granicę Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszaru ochrony ścisłej: "Czerwone Bagno". Od Leśniczówki Grzędy biegnie drogą leśną do uroczyska Nowy Świat, dalej wiedzie poprzez Wilczą Górę, Tchórze Grzędy (wieża widokowa z widokiem na otwarte turzycowiska), następnie prowadzi poprzez torfowiska na tzw. "Kapli Dołek" (w prawo odchodzi szlak łącznikowy czarny), przebiega na przemian przez wydmy i tereny bagienne: Dział Grabowskiego, Dział Kumkowskiego i na końcu wydmy nieopodal wodopoju, kończy swój bieg przy węźle szlaków (koniec szlaku zielonego).

 

Żółty, PL-2541-y, TAMA - Kuligi - Orzechówka -Węzeł szlaków "TAJENKO" - 20,3km
Dostępny dla turystyki rowerowej na odcinku Tama -Orzechówka.
Szlak rozpoczyna się na przystanku PKS w Tamie i biegnie przez lasy w kierunku wsi Woźnawieś, na 3 km skręca w drogę leśną do wsi Kuligi, mija tę wieś i na 10 km dochodzi do granic BPN, przecina rzekę Jegrznię i dalej drogą leśną dochodzi do grobli łączącej Woźnawieś z leśniczówką Grzędy i szlaku czerwonego Rajgród - Grzędy. Szlak biegnie dalej skrajem "Czerwonego Bagna", przez Orzechówkę i kończy swój bieg na rozjeździe dróg - Węzeł szlaków "Tajenko".

 

Szlak żółty "NOWY ŚWIAT" - Kopytkowo - Jasionowo - Dębowo - POLKOWO - 10,1 km.
Szlak jest dostępny dla turystyki rowerowej na odcinku Kopytkowo - Polkowo Szlak bierze swój początek na parkingu, przy uroczysku "Nowy Świat" w o.o. Grzędy. Przez pierwsze 600 m biegnie przez wydmy. Następne 3 km to szlak trudny do przejścia latem, nawet przy niskich stanach wód. W Kopytkowie zaczyna się droga żwirowa, która doprowadzi nas do Jasionowa. Stąd szlak prowadzi już drogą asfaltową do śluzy na kanale Augustowskim w Dębowie. Dalej trasa prowadzi nad malowniczym kanałem, by w Polkowie, na przystanku PKS skończyć swój bieg.

 

Czerwony, PL-2545-c, GONIĄDZ - Wólka Piaseczna - Kapice - rzeka Ełk - RUDA - 29 km - szlak trudny.
Rozpoczyna się w Goniądzu, przecina Dolinę Biebrzy, przechodzi przez wieś Wólka Piaseczna, kompleks leśny Brzeziny Kapickie, wieś Kapice i dochodzi do rzeki Ełk. Dalej prowadzi prawym brzegiem zarastającej rzeki. Na trasie wzniesienie mineralne Dębiec (możliwość rozbicia namiotu). Następnie trasa przebiega wzdłuż licznych zarośniętych zakoli martwego koryta rzeki Ełk i dochodzi do Kanału Rudzkiego, przechodzi przez pojedyncze zagrody wsi Modzelówka z licznymi gniazdami bociana białego i kończy się we wsi Ruda.

 

Czarny, PL-2548-s, SOŚNIA - MARACHY 1,4 km.
Szlak zaczyna się we wsi Sośnia na skrzyżowaniu (połączenie ze szlakiem żółtym). Biegnie przez ols, po ok. 1 km wyprowadza nas na otwartą przestrzeń nadbiebrzańskich łąk na Marachach.

 

Zielony, PL-2547-z, OSOWIEC-TWIERDZA - Przechody - Ciszewo - KULIGI - 37,7 km.
Szlak wiosną może być na niektórych odcinkach bardzo trudny lub nawet nie do przejścia, zależnie od stanu wód. Bardzo typowy dla biebrzańskich bagien.

 

Zielony, PL-2543-z, LEŚNICZÓWKA GRZĘDY- "Solistowska Góra" - "Łągiew" - Węzeł szlaków (wodopój w zagrodzie hodowli zachowawczej konika polskiego) - 7 km -szlak łatwy, okresowo podmokły.
Rozpoczyna się przy leśniczówce Grzędy, prowadzi groblą w kierunku wschodnim, wśród lasu mieszanego skręca w dróżkę leśną na wydmy, Solistowską Górę (miejsce straceń dawnych mieszkańców wsi Grzędy w 1943 roku), przy zagrodzie konika polskiego wchodzi na tereny bagienne (biegnie wzdłuż ogrodzenia), dochodzi do Działu Kumkowskiego i wydmami prowadzi na Łągiew. Dalszy odcinek prowadzi przy ogrodzeniu hodowli zachowawczej konika polskiego. Po 1 km kończy swój bieg, nieopodal wodopoju, na węźle szlaków (koniec szlaku czerwonego).

 

Niebieski, PL-2542-n, LEŚNICZÓWKA GRZĘDY- "II i III Grzęda" - "KAPLICZKA" - 4,7 km - szlak łatwy.
Rozpoczyna się przy leśniczówce Grzędy, prowadzi przez tereny leśne w kierunku wschodnim (poprzez tzw. Drugą i Trzecią Grzędę), dociera do kładki(część Ścieżki Przyrodniczej "Czerwone Bagno"), przez bór bagienny na torfowisku wysokim.

 

Czarny, PL-2544-s, "UROCZYSKO DĘBY"- "Góra Partyczyzna" - "Kapli Dołek" -2,2 km - szlak łatwy
Szlak łącznikowy prowadzący od uroczyska Kapli Dołek (szlak czerwony) do miejsca postojowego przy starych dębach (szlak czerwony).

 

Szlaki, które w całości przebiegają poza granicami BPN:

Żółty, PL-2599-y, im. Łukasza Górnickiego
STRĘKOWA GÓRA- Kleszcze - Giełczyn -Brzeziny- Laskowiec -Zajki - Słomianka - Łazy - Kiślaki - Łaziuki - Piaski - Tatary - TYKOCIN 39 km - szlak łatwy.
Dostępny dla turystyki rowerowej. Rozpoczyna się przy skrzyżowaniu dróg Białystok- Łomża-Osowiec, prowadzi w widły rzek: Biebrzy i Narwi, następnie prowadzi wzdłuż prawego brzegu rzeki Narew przez wsie z ciekawymi obiektami architektury drewnianej. Trasa dochodzi do drogi Knyszyn Tykocin, przecina rzekę Narew, mija ruiny zamku w Tykocinie i kończy się na Placu Stefana Czarnieckiego w tym historycznym miasteczku z licznymi zabytkami.

 

Zielony, PL-2577-z, SUCHOWOLA - Okopy - Karpowicze - Jatwieź Mała - Trzyrzecze - Skindzierz - Zagórze - Korycin - JANÓW- 66 km - szlak łatwy.

 

szlaki rowerowe

Żółty, LO -7001 y, RAJGRÓD- Wojdy - Rybczyzna - Woźnawieś - Kuligi - LEŚNICZÓWKA GRZĘDY.  19,5 km, szlak łatwy.
Szlak zaczyna się przy jeziorze Rajgrodzkim, następnie biegnie obok jeziora Dreństwo. Dalej trasa wiedzie przez lasy Rajgrodzkie, przechodzi przez wsie: Woźnawieś i Kuligi, przecina rzekę Jegrznię, wchodzi w granice BPN i kończy się przy leśniczówce Grzędy.

Zielony, LO -7002 z, GRAJEWO - Kapice - Osowiec - OSOWIEC-TWIERDZA. 43,5 km, szlak łatwy.

Zielony, BK -7007 z, OSOWIEC-TWIERDZA - Uścianek - Wilamówka -Trzcianne – GUGNY. 25 km, szlak łatwy.

szlak białostocki: BIAŁOWIEŻA – GONIĄDZ, odcinek TYKOCIN - Laskowiec - Gugny - Osowiec Twierdza - GONIĄDZ -60 km.

szlak suwalski: JASIONOWO – STAŃCZYKI, odcinek: JASIONOWO- Dębowo - Jaminy -Sztabin - WILKOWNIA - 36,7 km.

niebieski, BK -7006 n, OSOWIEC-TWIERDZA Płochowo - Goniądz - Mońki -Jaświły -Mikicin - Karpowicze -Suchowola -Okopy - Laudańszczyzna - Ostrówek - Horodnianka - Domuraty - Zwierzyniec Wielki - Grodzisk - Jałówka - Kopciówka - Połomin - Kizielany - Zabrodzie -KORYCIN- 126 km. Szlak łatwy.

Zielony, R -11 EURO Velo, Odcinek: WIZNA Burzyn -Brzostowo -Radziłów -Klimaszewnica -Białaszewo -Okół -Ruda - Modzelówka - Pieńczykówek - Stoczek -Ciszewo -Kuligi -"Las Grzędy" -Woznawieś -Orzechówka -Tajenko -ŚLUZA SOSNOWO -106,4 km.

niebieski im. Karola Brzostowskiego, WILKOWNIA -Balinka - Jastrzębna PKP - Krasnybór -Lebiedzin -Podcisówek -Huta - SZTABIN - 44,3 km

Szlaki piesze dostępne dla turystyki rowerowej:

ŻOŁTY, PL -2544-y, WIZNA - Łoje - Mścichy - Osowiec-Twierdza – GONIĄDZ.

Niebieski, PL-2551-n, na odcinkach: Wizna - Jagłowo oraz Rutkowszczyzna –Trzyrzeczki.

ŻÓŁTY, PL-2599-y, STRĘKOWA GÓRA -Kleszcze -Giełczyn -Laskowiec -Zajki - Słomianka - Łazy - Kiślaki - Łaziuki - Piaski - Tatary – TYKOCIN.

ZIELONY, PL-258-z, AUGUSTÓW - Jastrzębna –LIPSK.

CZERWONY, PL-2540-c, RAJGRÓD - Okoniówek - Rybczyzna - Woźnawieś - leśniczówka Grzędy -"NOWY ŚWIAT".

ŻÓŁTY, PL-2541-y, TAMA - Kuligi - Orzechówka -Węzeł szlaków "TAJENKO" - 20,3km Dostępny dla turystyki rowerowej na odcinku Tama -Orzechówka.
Szlak rozpoczyna się na przystanku PKS w Tamie i biegnie przez lasy w kierunku wsi Woźnawieś, na 3 km skręca w drogę leśną do wsi Kuligi, mija tę wieś i na 10 km dochodzi do granic BPN, przecina rzekę Jegrznię i dalej drogą leśną dochodzi do grobli łączącej Woźnawieś z leśniczówką Grzędy i szlaku czerwonego Rajgród - Grzędy. Szlak biegnie dalej skrajem "Czerwonego Bagna", przez Orzechówkę i kończy swój bieg na rozjeździe dróg - Węzeł szlaków "Tajenko".

 

Szlaki kajakowe

Rzeka Biebrza - 145,7 km - szlak łatwy. Jedynym utrudnieniem mogą być duże ilości roślinności wodnej w korycie rzeki w drugiej połowie lata oraz komary! Rekompensatą jest wielka przestrzeń, dzika przyroda, silnie meandrujące naturalne koryto rzeki, liczne starorzecza i sielskie krajobrazy na wielu odcinkach . Atrakcją spływów są wiosenne bezkresne rozlewiska Biebrzy oraz bogactwo ptaków. Okres wakacji jest domeną spływów rodzinnych. Czysta woda pozwala na kąpiele i obserwacje podwodnego świata. Jesienią Biebrza zauracza kajakarzy porannymi mgłami, kluczami ptaków oraz głosami godowymi łosi i jeleni. Standard pól namiotowych jest różny, od wyposażonych w łazienki i toalety w Osowcu Dolistowie i Goniądzu do pola bez żadnej infrastruktury, np. w Kamiennej Nowej. W okresie od 1 stycznia do 23 czerwca na odcinku Osowiec-Brzostowo wymagane jest dodatkowo zezwolenie Dyrektora Parku, ze względu na ograniczenie spływów z powodu sezonu lęgowego ptaków. W tym okresie zakazane jest biwakowanie na polu namiotowym Biały Grąd.

 

Rzeki Jegrznia i Ełk. Trasa typowo nizinna o wyjątkowo słabym prądzie koryto częściowo zarośnięte roślinnością wodną. Szlak prowadzi z jeziora Rajgrodzkiego rzeką Jegrznią przez jezioro Dreństwo i miejscowość Woźnawieś; na 21,5 km wchodzi w granicę BPN, dalej wiedzie skrajem "Czerwonego Bagna" wśród podmokłych łąk. Następnie biegnie rzeką Ełk. Jedyne miejsce biwakowe na trasie do rzeki Biebrzy znajduje się przy starym korycie Ełku na Dębcu (należy wpłynąć ok. 2 km w starorzecze). Rzeka Ełk wpada do Biebrzy poniżej wsi Wroceń, stąd dalej kontynuujemy spływ Biebrzą. Na szlakach rzeki Jegrzni oraz Kanału Woznawiejskiego mogą występować zatory powodujące czasem duże utrudnienia.

 

Kanał Augustowski. Augustów - Śluza Białobrzegi -Śluza Borki - Śluza Sosnowo-Śluza Dębowo - rzeka Biebrza opis szlaku.

 

Szlaki konne

Szlak konny Puszczy Augustowskiej - Zaczyna się od leśniczówki Grzędy przez Orzechówkę, Tajenko, Śluzę Sosnowo dalej biegnie przez nadleśnictwa: Białobrzegi, Augustów, Płaska, Szczebra, Suwałki do Wigierskiego Parku Narodowego. Długość szlaku 246 km.

do góry

PRZYDATNE INFO

Zasady udostępniania Parku dla ruchu turystycznego
 1. Ruch turystyczny po terenie Parku dozwolony jest w okresie całego roku od świtu do zmierzchu
 2. Zwiedzanie Parku może odbywać się po:
  • drogach publicznych
  • rzekach: Biebrzy, Brzozówce, Sidrze, Nettcie, Ełk, Jegrzni, Wissie, Kanale Augustowskim, Kanale Woźnawiejskim i Kanale Rudzkim
  • znakowanych szlakach i ścieżkach przyrodniczych
 3. Ruch turystyczny w O.O. Grzędy reguluje odrębna Decyzja Dyrektora BPN.
 4. Organizowanie zbiorowych imprez wymaga zgody Dyrektora Parku
 5. Grupy liczące powyżej 7 osób obowiązane są zwiedzać Park na szlakach pieszych pod opieką licencjonowanego przewodnika po BPN, lub Znawcy Biebrzy.
 6. Znawcy Biebrzy mogą oprowadzać grupy do 9 osób.
 7. Liczebność grupy turystów zwiedzających Park pod opieką przewodnika nie może przekraczać 25 osób.
 8. Liczba osób płynących razem w jednym spływie organizowanym na szlakach wodnych prowadzących przez Park nie może być większa niż 25.
 9. Na spływy organizowane na odcinku Osowiec - Brzostowo w okresie 01 stycznia do 23 czerwca wymagane jest zezwolenie Dyrektora Parku które można otrzymać w siedzibie BPN w Osowcu-Twierdzy.
 10. Ruch samochodowy na terenie Parku dozwolony jest jedynie na drogach publicznych.
 11. Parkowanie dozwolone jest tylko na wyznaczonych parkingach i polach namiotowych.
 12. Biwakowanie i rozpalanie ognisk dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 13. Nocowanie na polu namiotowym na Białym Grądzie jest dozwolone od 24 czerwca do 31 grudnia.
 14. Turyści przebywający na polach namiotowych zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tam obowiązujących.
 15. Poszczególne trasy turystyczne mogą być czasowo wyłączane z ruchu turystycznego na całych odcinkach lub częściowo ze względu na:
  • lęgi ptactwa;
  • rykowisko i bukowisko;
  • zagrożenia pożarowe;
  • inne zagrożenia;
 16. Profesjonalne fotografowanie, filmowanie i wykonywanie prac artystycznych, poza miejscami udostępnionymi do zwiedzania, może odbywać się za zgodą Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego na podstawie odrębnego zarządzenia.
 17. Zasady wędkowania na terenie Parku określa odrębne zarządzenie.
 18. Obowiązuje zakaz używania silników do łodzi, w tym elektrycznych.
 19. Za wstęp lub korzystanie z wartości przyrodniczych Parku i urządzeń infrastruktury turystycznej pobiera się opłatę w formie karty wstępu, którą można nabyć w:
  • siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego
  • siedzibach obwodów ochronnych
  • u osób upoważnionych przez Dyrektora Parku
 20. Wysokość opłat, o których mowa w pkt.18 określone ustalona zostanie w Decyzji Dyrektora Parku.
 21. W związku z wykonywaniem prawa do ochrony przyrody pracownicy Straży Parku oraz inni upoważnieni pracownicy Służby Parku mają prawo do kontrolowania turystów znajdujących się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz sprawdzania zezwoleń, licencji, kart wstępu i pobierania opłat.
 22. Za brak karty wstępu turysta może zostać ukarany mandatem karnym.
 23. Z opłat za wstęp do Parku zwolnieni są:
  • posiadacze zielonej karty (European Green Card);
  • pracownicy Ministerstwa Środowiska i parków narodowych;
  • członkowie Rady Parku Biebrzańskiego Parku Narodowego;
  • opiekunowie grup;
  • licencjonowani przewodnicy po Biebrzańskim Parku Narodowym po wykupieniu licencji;
  • "Znawcy Biebrzy" po wykupieniu licencji;
  • dzieci do 7-go roku życia ;
  • mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym,
  • uczniów szkól i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem BPN,
 24. Opłaty ulgowe wynoszące 50% ustalonej ceny wnoszą :
  • młodzież szkolna
  • studenci
  • renciści i emeryci
  • osoby niepełnosprawne
  • żołnierze czynnej służby zasadniczej
 25. Dyrektor w uzasadnionym przypadku może zwolnić z opłat osoby inne niż wymienione w zarządzeniu.
 26. Obsługa ruchu turystycznego i sprzedaż wydawnictw BPN może być powierzona przez Dyrektora osobom fizycznym, instytucjom lub organizacjom na podstawie odrębnych umów.
 27. Opłaty za wstęp na szlaki turystyczne BPN oraz inne opłaty, o których mowa w niniejszym regulaminie stanowią dochody Gospodarstwa Pomocniczego BPN.
 28. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, a w szczególności ustawy z dnia 16.04.2004r Dz.U. nr 92 poz. 880 rozporządzenia RM z dnia 09.09.1993 roku w sprawie powołania Biebrzańskiego PN (Dz.U. Nr 86, poz. 399) oraz podporządkowania się poleceniom służb terenowych BPN. Naruszenie zasad i przepisów obowiązujących w BPN podlega odpowiedzialności karnej.
 29. Odwiedzający Biebrzański Park Narodowy zobowiązani są do przestrzegania wytycznych dla zwiedzających wyszczególnionych na kartach wstępu, znajomości i przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

 

Pola namiotowe
1. Osowiec-Twierdza: "Bóbr" (120 miejsc, sanitariaty, natryski), tel. (0-85) 738 06 20,
2. Grzędy (60 miejsc, sanitariaty, natrysk), tel. (085) 749 55 99
3. Barwik (50 miejsc)
4. Biały Grąd (25 miejsc)
5. Kapice Leśniczówka tel. (85) 738 00 17

Parkingi
1. Grzędy - przy leśniczówce / 3 szlaki turystyczne
2. Barwik - przy polu namiotowym / 2 szlaki turystyczne
3. Carska Droga/Budy
4. Osowiec-Twierdza / TOE, pole namiotowe "Bóbr"
5. Carska Droga (ścieżka edukacyjna Wokół Fortu IV)

Centrum Edukacji Ekologicznej "Trzyrzeczki"
Kuderewszczyzna 19, 16- 200 Dąbrowa Białostocka
tel./fax (085) 749 40 01

Informacja Turystyczna

Zespół udostępniania BPN, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz,
tel: (0-85) 738 30 35, (0-85)738 06 20 wew. 243

Punkt Informacji Turystycznej "Agroturystyka nad Biebrzą" w Sztabinie
Jadwiga Siebiedzińska, ul. Polna 50, 16-310 Sztabin, tel./fax 087 641 21 79,

Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna"
Strękowa Góra 24, 16-075 Zawady, tel. (85) 738 43 33

Siedziba Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz
tel.: (0-85) 738 06 20, 738 30 00, fax.: (0-85) 738 30 21

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów zgromadzonych na www.biebrza.org.pl – oficjalnej stronie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone