zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
śląskie
Bielsko-Biała
Brenna
Chorzów
Cieszyn
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Goczałkowice-Zdrój
Katowice
Milówka
Ogrodzieniec
Powiat Bielski
Powiat Gliwicki
Powiat Kłobucki
Powiat Mikołowski
Powiat Wodzisławski
Pszczyna
Skoczów
Szczyrk
Tarnowskie Góry
Ustroń
Węgierska Górka
Wisła
Żywiec
Cieszyn

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Cieszyn, miasto położone na granicy Polski i Czech może się poszczycić bardzo długą i skomplikowaną historią. Według legendy miasto zostało założone w 810 r., przez trzech synów króla polskiego Leszka III. W rzeczywistości Cieszyn powstał w X w. jako gród broniący południowej granicy państwa polskiego. Z powstałego wokół podgrodzia rozwinęło się samodzielne miasto. Od ok. 1290 r. Cieszyn był stolicą samodzielnego księstwa cieszyńskiego, potem powstałego na bazie księstwa regionu – Śląska Cieszyńskiego. Od czasów reformacji jest miastem zróżnicowanym pod względem religijnym, o mieszanym składzie narodowościowym. Poza ludnością polską mieszkali tu Niemcy, Czesi, także Żydzi, a na przełomie XIX i XX w. nieliczna, ale widoczna kolonia Węgrów. Spór o przynależność terytorialną Śląska Cieszyńskiego doprowadził do podziału miasta w 1920 r. Leżące na lewym brzegu Olzy przedmieścia weszły w skład Czechosłowacji i utworzyły nowe miasto. Od tego momentu jednolity dotąd organizm rozwija się jako dwa graniczne miasta przedzielone rzeką Olzą: Cieszyn i Czeski Cieszyn.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
ul. T. Regera 6, 43-400 Cieszyn, tel/fax 033 551 29 32 -33

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie jest jednym z najstarszych muzeów w Europie. Zostało założone przez ks. Leopolda Szersznika (1747-1814), najwybitniejszego przedstawiciela Oświecenia na Śląsku Cieszyńskim, który w 1802 roku udostępnił publiczności swoje zbiory biblioteczne i muzealne. W końcu XIX w. powstały w Cieszynie dalsze placówki muzealne: Muzeum Śląskie prowadzone przez Towarzystwo Ludoznawcze, Muzeum Miejskie, finansowane przez władze komunalne, Muzeum Generalnego Wikariatu gromadzące na polecenie władz kościelnych obiekty sztuki sakralnej i inne. W 1930 roku zostały one połączone w jedno Muzeum Miejskie, którego siedzibą stał się zabytkowy pałac hr. Larischów. Po II wojnie światowej Muzeum w Cieszynie wydzieliło zbiory archiwalne i biblioteczne. Po długotrwałym remoncie w czerwcu 2002 roku muzeum zaprezentowało publiczności nową stałą wystawę pt. „Na skrzyżowaniu dziejów i kultur”. Muzeum Śląska Cieszyńskiego posiada w swoich zbiorach ponad 70 tysięcy eksponatów, przechowywanych w działach Sztuki, Archeologii, Etnografii, Historii i Techniki oraz Fotografii. Poza tym posiada zbiory kartograficzne i numizmatyczne, biblioteka muzeum liczy około 22 tysiące książek. Muzeum Śląska Cieszyńskiego posiada oddziały w Skoczowie, Wiśle i Górkach Wielkich.

Książnica Cieszyńska
ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, tel. +33 8513841

Kamienica Bludowskich – budynek wzniesiony na fundamentach mennicy założonej przez Mieszka I cieszyńskiego. Książęta cieszyńscy mieli prawo bicia własnej monety od XIII w. aż do wygaśnięcia dynastii w 1653 r. (z wyjątkiem ponad stuletniego okresu od 1438 do 1559 r.). Gruntownie remontowany, o pseudorokokowej dekoracji, od przełomu wieków XVII i XVIII był własnością barona Bludowskiego. Rozbudowany i wyremontowany, od 1999 jest siedzibą Książnicy Cieszyńskiej – biblioteki posiadającej najcenniejsze na Śląsku zbiory rękopisów, druków i inkunabułów. Utworzona 1 stycznia 1994 r. Książnica Cieszyńska jest komunalną biblioteką o charakterze naukowym, obejmującą kilka zabytkowych kolekcji książkowych powstałych w okresie od XVIII do XX w. Obok gromadzenia, ochrony i konserwacji regionalnego dziedzictwa piśmienniczego, do jej głównych zadań należy tworzenie nowoczesnego warsztatu do badań regionalnych i bibliologicznych, a także inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac naukowych w zakresie kultury piśmienniczej Śląska Cieszyńskiego. Jej celem jest również popularyzacja wiedzy o historii i kulturze Regionu.

Góra Zamkowa
Góra Zamkowa była od wieków miejscem, które wzbudzało różnego rodzaju emocje i zainteresowania. W pradziejach zainspirowała naszych przodków, poszukujących dogodnych miejsc na swe siedziby, do budowy osady obronnej. W średniowieczu kojarzono ją z potęgą Piastów cieszyńskich i zamkiem. W czasach nam bliższych z Habsburgami i wzniesionym przez nich pałacem i parkiem. Współcześnie jest miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez turystów jak i mieszkańców Cieszyna.

Zasiedlona była już ok. V w. p.n.e. Założony na Górze Zamkowej w IX w. gród został podniesiony do godności kasztelanii przed 1155 r., a w 1290 r. został stolicą samodzielnego księstwa cieszyńskiego. W XIV w. powstał wspaniały obronny zamek gotycki: górny, złożony z budynków mieszkalnych otoczonych murem z basztami oraz wieżą, a także z kaplicą zamkową na dziedzińcu oraz dolny, w którym znajdowały się lochy, pomieszczenia gospodarcze i mieszkania dla służby, z basztami i mostem zwodzonym. Do upadku książęcej siedziby doprowadziła wojna trzydziestoletnia (1618-1648 r.) oraz wygaśnięcie linii Piastów cieszyńskich (1653 r.). Cieszyn przeszedł w ręce Habsburgów, w 1840 r. Górę Zamkową gruntownie przebudowano w stylu klasycystycznym wg projektu Józefa Kornhäusla: na fundamentach zamku dolnego wzniesiono letni Pałacyk Myśliwski, resztę zamieniono na park, w którym z czasów dawnej świetności pozostała Wieża Piastowska i rotunda św. Mikołaja. Na resztkach wieży obronnej w 1914 r. wybudowano „sztuczne ruiny”, obecnie przywrócono jej pierwotny XIII –wieczny kształt.

Rynek
Obecny Rynek powstał pod koniec XV w. W 1496 r. książę cieszyński Kazimierz II sprzedał miastu dwa domy z przeznaczeniem na nowy ratusz miejski. Śladem najstarszej, średniowiecznej zabudowy przyrynkowej są zachowane pod renesansowymi budynkami piwnice przedprożowe. Po pożarze miasta w 1552 r., który zniszczył znaczną część drewnianego wówczas miasta powstała renesansowa, podcieniowa zabudowa drewniano-murowana czytelna w budynkach wschodniej i zachodniej pierzei rynkowej. Po kolejnym pożarze w 1789 r. nastąpiła przebudowa budynków w stylu barokowo-klasycystycznym zaś we wschodniej pierzei zamurowane zostały podcienia. Do dziś zachowany jest typowy układ przestrzenny z szerokimi sieniami często dekorowanymi, sklepieniami kolebkowymi z lunetami, kamiennymi portalami i stropami belkowymi. W 2 połowie XIX w. i początku XX modernizacji, bądź całkowitej przebudowie poddane zostały tylko niektóre budynki. Na środku stoi studnia z figurą św. Floriana, wykonana w 1777 r. przez Wacława Donaya ze Skoczowa, studnia jest pozostałością dawnego wodociągu miejskiego z XVI w. dostarczającego wodę spod Małego Jaworowego.

Południową pierzeję rynku stanowi ratusz - stoi na miejscu późnogotyckiego, powstałego z przebudowy dwóch domów księcia cieszyńskiego Kazimierza II. Był wielokrotnie przebudowywany – śladem przebudowy renesansowej jest sień ze sklepieniem krzyżowym wspartym na kamiennej kolumnie. Obecny gmach został odnowiony i rozbudowany w latach 40-tych XIX w. wg projektu znanego architekta wiedeńskiego Józefa Kornhäusla oraz budowniczego Kmenta. W 1906 r. do ratusza przyłączono gmach będący uprzednio siedzibą Sądu Okręgowego (Rynek 2), a salę rozpraw zamieniono na salę obrad Rady Miejskiej. Jej wyposażenie pochodzi z 1914 r. – są to boazerie uzupełnione herbami szlachty cieszyńskiej i symbolami cechów rzemiosł.

Studnia Trzech Braci
Studnia Trzech Braci nawiązuje do legendy o powstaniu miasta w 810 r. W XIV w. należała do dominikanów, do XIX w. wodę ze studni czerpał browar mieszczański z ul. Śrutarskiej. W 1868 r. ustawiono żeliwną altankę, na której ścianach znajdowały się tablice z tekstem legendy o założeniu Cieszyna w języku łacińskim, polskim i niemieckim. Po 1945 r. tablicę z tekstem niemieckim wymieniono na płaskorzeźbę autorstwa Jana Raszki przedstawiającą spotkanie trzech braci Bolka, Leszka i Cieszka przy źródle.

Teatr im. Adama Mickiewicza
pl. Teatralny 1, tel/fax +33 8577590

Od końca XIII w. do 1789 r. na miejscu tym znajdował się kościół parafialny. Spalony w 1789 r., nie został odbudowany, zaś na tym miejscu powstały koszary. Budynek teatru (1910 r.), zaprojektowany został przez europejskiej sławy architektów F. Felnera i H. Helmera z Wiednia w stylu wiedeńskiej secesji, z obrotową sceną, podsceniem dla orkiestry, widownią o trzech kondygnacjach na 630 miejsc. Bardzo dekoracyjny wewnątrz i na zewnątrz, mocno związany z architekturą austriacką, ma też tam analogie: wejście i klatka schodowa są identyczne jak w Volkstheater w Wiedniu zaś widownia ma swój odpowiednik w teatrze w Klagenfurcie.

Teatr prowadzi wielostronną, impresaryjną działalność kulturalną poprzez zapraszanie i organizowanie występów: teatrów dramatycznych, teatrów muzycznych, zespołów operowych, zespołów operetkowych, zespołów baletowych, zespołów folklorystycznych, recitali autorskich, zespołów estradowych, koncertów muzycznych, zespołów kabaretowych.

Zabytki Żydowskie

I. Cieszyn

• Dom Żydowski (ul. Mennicza 4)
• Dom modlitwy (na rogu ul. Menniczej i ul. dr L. Kluckiego)
• Synagoga główna (ul. Bóżnicza 6)
• Synagoga ortodoksyjna stowarzyszenia „Machsike Hadas” (ul. Benedyktyńska)
• Synagoga Klügera (ul. Czarny Chodnik)
• Stary cmentarz żydowski (ul. Hażlaska)
• Nowy cmentarz żydowski (ul. Hażlaska)

II. Czeski Cieszyn

• Synagoga gminna (ul. Vrchlickeho)
• Cmentarz żydowski w Czeskim Cieszynie (ul. Hřbitovni)
• Synagoga ortodoksyjna stowarzyszenia "Machsike Hatora"
• Ortodoksyjny dom modlitwy (ul. Odboje 4)
• Synagoga ortodoksyjna "Schomre-Schabos" (Božkova 16)

Kościoły

Kościół i klasztor OO. Bonifratów, usytuowany przy pl. Londzina,
msze św.: niedziele i święta – 6.30, 7.45, 9.00, 20.00
• Kaplica i klasztor SS. Boromeuszek, których siedziba znajduje się przy Górnym Rynku,
msze św.: niedziele i święta – 6.30, 8.30
• Zespół Klasztorno - Szpitalny Św. Elżbiety, znajduje się u zbiegu ulic Liburnia i Katowickiej,
msze św.: niedziele i święta – 7.30, 9.30, 11.30,18.00
• Kościół Jezusowy - Kościół ewangelicki, usytuowany przy pl. Kościelnym,
nabożeństwa: niedziele i święta – 8.00, 10.00
• Rotunda p.w. Św. Mikołaja, znajdująca się na wzgórzu zamkowym,
Obecnie raz w roku (6 grudnia) odprawiana jest msza św., a przy różnych okazjach organizowane są koncerty muzyczne.
• Kościół Św. Jerzego, usytuowany przy ul. Liburnia,
msze św.: niedziele i święta – 8.00, 10.00, 11.30
• Kościół Św. Krzyża, usytuowany u zbiegu ulic Szersznika i Szerokiej,
msze św.: niedziele – 10.00
• Kościół Św. Trójcy, znajdujący się przy placu ks. Londzina,
msze św.: niedziele – 11.00
• Kościół P.W. Św. Marii Magdaleny, usytuowany przy pl. Dominikańskim,
msze św.: niedziele i święta – 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00,16.30,18.00

Cieszyńska Madonna
Madonna ze Starego Targu powstała około 1375 roku w praskim warsztacie Piotra Parlera i jego współpracowników, budowniczych i rzeźbiarzy słynnej katedry św. Wita w Pradze. Jest zabytkiem rzeźby gotyckiej o randze europejskiej. Jest przykładem rzeźby powstałej pod wpływem sztuki klasycznej, włoskich twórców gotyku, nie zaś typowym przykładem madonny gotyckiej z warsztatu miejscowego. Zatrudniony do przebudowy katedry św. Wita znakomity architekt i rzeźbiarz Piotr Parler wraz z całym zespołem współtwórców - głównie pochodzących z tej samej rodziny, stworzył charakterystyczny styl w rzeźbie europejskiej zwany stylem parlerowskim, na terenie Polski występujący tylko w tych rejonach kraju, które poprzez koligacje książąt piastowskich z dworem Karola IV Luksemburczyka w Pradze miały kontakt z dworem praskim, promieniującym w tym okresie na całą Europę.

Kamienna rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus od wielu lat znajdowała się na nieczynnej fontannie przy Starym Targu. Umieszczona była na wysokim kwadratowym słupie i kolumnie zakończonej kulą. Figura ma wysokość 135 cm i wykuta jest z piaskowca. Powstała pomiędzy 1370 a 1380 rokiem w praskim warsztacie Piotra Parlera i jego współpracowników, budowniczego i rzeźbiarza zatrudnionego do budowy słynnej katedry św. Wita w Pradze. Jest zabytkiem rzeźby gotyckiej o randze europejskiej. Z uwagi na jej wartość artystyczną i materialną oryginał umieszczony został w Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaś na postumencie znajduje się kopia.

do góry

INNE ATRAKCJE

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie
powstało w roku 1996 w celu zachowania dóbr kulturowych i materialnych cieszyńskiego drukarstwa. Pomyślane zostało też jako ukłon i upamiętnienie bogatych tradycji drukarskich na Śląsku Cieszyńskim. Działalność licznych drukarń sprzyjała w przeszłości czytelnictwu, podnoszeniu światłości i świadomości społecznej ludności zamieszkującej ten region. Muzeum Drukarstwa w Cieszynie to magiczne miejsce, w którym przechował się klimat dawnych czasów. Udało się zachować typograficzną drukarnię z całym bogactwem czcionek, matryc, klisz chemigraficznych i drzeworytniczych, urządzeń i maszyn odlewniczych, urządzeń drukujących, pras dociskowych i urządzeń introligatorskich. Są też przykłady innych technik drukarskich. Zasadą muzeum jest utrzymanie istniejących i doprowadzenie nowych nabytków do pełnej sprawności technicznej. Możemy poszczycić się jednym z najlepiej zachowanych i najbogatszych zbiorów w kraju. Gromadzone są wszelkie materiały mówiące o miejscowych drukarniach i dokumentujące działalność zasłużonych drukarzy.

Oprócz zwiedzania muzeum, które odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, proponujemy specjalnie opracowany program dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Podczas jednej godziny lekcyjnej uczniowie oprowadzani po muzeum, są świadkami powstawania druku archaicznym sposobem - od podstaw: od ręcznego składania czcionek poczynając, składu odlewanego mechanicznie, na wydruku kończąc. W trakcie prezentacji tego procesu uczniowie otrzymują ważne informacje historyczne związane z rozwojem „czarnej sztuki”. Lekcje muzealne prowadzone w Muzeum Drukarstwa dla zorganizowanych grup proponują różne tematy z zakresu historii drukarstwa, jego cieszyńskich początków i zasług dla budzenia świadomości narodowej na Śląsku Cieszyńskim. Proponujemy wykłady z zakresu grafiki, historii sztuki oraz historii prasy. W celu uatrakcyjnienia lekcji wykorzystywane są dokumenty, fotografie i urządzenia ze zbiorów Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. KOSZT BILETÓW - zwiedzanie dla grup (11-25 osób - 45 min.) – 4,00 zł od osoby, zwiedzanie indywidualne - 5.00 zł od osoby, warsztaty graficzne - 4,00 zł od osoby.

do góry

NA WYCIECZKI

TRASY SPACEROWE

Śródmiejska trasa spacerowa (S. Kawęcki, D. Durčok)

PRZEBIEG TRASY ZNAKOWANEJ KOLOREM CZERWONYM:
RYNEK (początek trasy przy ratuszu) – ul. GŁĘBOKA – GÓRA ZAMKOWA – ul. ZAMKOWA – MOST „PRZYJAŹNI”(przejście graniczne) ul. HLAVNÍ – ul. VRCHLICKÉHO – ul. MASARYKOVY SADY – ul. SOKOLA TŮMY – ul. HLAVNÍ – ul. ODBOJE – NÁMĚSTÍ ČSA – ul. ŠTEFÁNIKOVA – ul. NÁDRAŽNÍ – ul. TYRŠOVÁ – ul. OSTRAVSKÁ – ul. SOKOLOVSKÁ – ul. LIDICKÁ – ul. ROZVOJOVÁ – ul. GYMNAZIJNÍ – ul. DIVADELNÍ – ul. FRÝDECKÁ – ul. NÁDRAŽNÍ – ul. STŘELNIČNÍ – ul. DUKELSKÁ – ul. STŘELNIČNÍ – MOST „WOLNOŚCI” (przejście graniczne) – al. J. ŁYSKA – ul. PRZYKOPA – ul. SCHODOWA – ul. B. LIMANOWSKIEGO i z powrotem – pl. J. SŁOWACKIEGO – pl. WOLNOŚCI – ul. P. STALMACHA – ul. ks. I. ŚWIEŻEGO i z powrotem – ul. P. STALMACHA – pl. J. PONIATOWSKIEGO – ul. GÓRNA – pl. KOŚCIELNY – ul. BIELSKA i z powrotem – ul. WYŻSZA BRAMA – GÓRNY RYNEK – ul. GARNCARSKA i z powrotem – GÓRNY RYNEK – ul. J. KOCHANOWSKIEGO – pl. ks. J. LONDZINA – ul. J. MICHEJDY – ul. ZAMKOWA – ul. STROMA – pl. TEATRALNY (lub ul. MICHEJDY – ul. KLUCKIEGO – ul. MENNICZA – pl. TEATRALNY) – ul. A. FREDRY – STARY TARG – ul. MENNICZA – ul. BÓŻNICZA – ul. MENNICZA – RYNEK – ul. ks. L. SZERSZNIKA – ul. SZEROKA – ul. T. REGERA – ul. SREBRNA – ul. NOWE MIASTO – ul. ŚRUTARSKA i z powrotem – ul. TRZECH BRACI – ul. SEJMOWA – pl. DOMINIKAŃSKI – ul. RATUSZOWA – RYNEK
Długość trasy – 19,5 km

Trasa spacerowa krawędziowa (S. Kawęcki)

PRZEBIEG TRASY ZNAKOWANEJ KOLOREM CZERWONYM:
DWORZEC PKS – ul. W. KORFANTEGO – ul. KOLEJOWA – ul. LIBURNIA – dróżka bez nazwy – ul. S. MONIUSZKI – ul. F. CHOPINA – chodnik za SP-2 – ul. K. SZYMANOWSKIEGO – ul. N. BUCEWICZA – ul. PIĘKNA – ul. PARTYZANTÓW – ul. HAŻLASKA – ul. RUDOWSKA – RUDÓW – dróżka przez LAS PARCHOWIEC – wylot ul. SZAROTKA – ścieżka przez LAS PARCHOWIEC – ul. KATOWICKA (boczna) – ul. KATOWICKA – ul. ŁANOWA – ul. GAJOWA – ul. BUKOWA – ul. FRYSZTACKA – ścieżka przez las wzdłuż ul. FRYSZTACKIEJ – ul. LEŚNA – ścieżka przez REZERWAT „KOPCE” – ul. DZIKA – ul. MAJOWA – ul. ŁADNA – ul. FRYSZTACKA – ul. ŁUKOWA – ul. FOLWARCZNA – ul. HAŻLASKA – ul. ZAMKOWA – ul. CZARNY CHODNIK – DWORZEC PKP.
Długość trasy – 15,5 km. Na odcinku od Rudowa do ul. Katowickiej turyści powinni być wyposażeni w dobre obuwie turystyczne (szczególnie po opadach deszczu oraz w okresie wczesnej wiosny i późnej jesieni).

Trasa spacerowa widokowa (S. Kawęcki)

PRZEBIEG TRASY ZNAKOWANEJ KOLOREM ŻÓŁTYM:
DWORZEC PKS – ul. W. KORFANTEGO – ul. KOLEJOWA – ul. STAWOWA – ul. H. PRZEPILIŃSKIEGO – ul. PIKIETY – ul. WICHROWA – WZGÓRZE POŁUCHNIA – ul. ZAMARSKA – droga wzdłuż ogrodzenia ogródków działkowych ''ZŁOCIEŃ'' – miedza polna między ul. ZAMARSKĄ i ul. F. BARTECZKA – PRESERÓWKA – ul. F. BARTECZKA – ul. STAWOWA – ul. K. BRODZIŃSKIEGO – ul. CZARNY CHODNIK (dróżka nad Bobrówką) – ul. BOBRECKA – ul. F. HAJDUKA – DWORZEC PKP (koniec trasy).
Długość trasy – 8 km.

Trasa spacerowa rezerwatów (S. Kawęcki)

PRZEBIEG TRASY ZNAKOWANEJ KOLOREM ZIELONYM :
DWORZEC PKS – ul. W. KORFANTEGO – ul. BOBRECKA – ul. GARNCARSKA – GÓRNY RYNEK – ul. WYŻSZA BRAMA – pl. WOLNOŚCI – ul. 3 MAJA – ul. K. MIARKI – rezerwat „LASEK MIEJSKI NAD PUŃCÓWKĄ” – alejka nad Młynówką – al. J. ŁYSKA – droga do campingu „OLZA” – dróżka między Olzą i kanałem – III jaz na Olzie – rezerwat „LASEK MIEJSKI NAD OLZĄ” – skarpa nad rezerwatem – ul. ŁOWIECKA – ul. S. ŻEROMSKIEGO – ul. W. REYMONTA – al. J. ŁYSKA – ul. DĘBOWA – ul. SPACEROWA – ul. PUŃCOWSKA – ul. ks. R. TOMANKA – ul. bp. F. ŚNIEGONIA – ul. gen. J. HALLERA – ul. Z. KOSSAK-SZATKOWSKIEJ – ul. NA WZGÓRZU – ul. J. ZALESKIEGO – ul. SPOKOJNA – ul. DWORKOWA – ul. BIELSKA – ul. J. CIENCIAŁY – ul. PRZECHODNIA – ul. I. PADEREWSKIEGO – ul. BIELSKA – ul. K. BRODZIŃSKIEGO – ul. CZRNY CHODNIK (dróżka nad Bobrówką) – ul. BOBRECKA – ul. F. HAJDUKA – DWORZEC PKP.
Długość trasy – 10 km. Przejście trasy na odcinku od III jazu do ul. Łowieckiej możliwe jest tylko w zorganizowanych grupach pod opieką uprawnionego przewodnika turystycznego. Istnieje możliwość obejścia tego odcinka Aleją Łyska.

Trasa spacerowa Bobrecka (S. Kawęcki)

PRZEBIEG TRASY ZNAKOWANEJ KOLOREM CZARNYM :
DWORZEC PKS – ul. W. KORFANTEGO – ul. KOLEJOWA – ul. KATOWICKA – CMENTARZ KOMUNALNY – chodnik za restauracją „WIDOK” – ul. H. FILASIEWICZA – ul. CZYTELNI LUDOWEJ – ul. DOLNA – chodnik między blokami Osiedla Piastowskiego w poprzek ul. POLNEJ i ul. KAMIENNEJ – ul. WĘGIELNA – ul. MOTELOWA – ul. GRUNTOWA – ul. HAŻLASKA – ul. PIKIETY – ul. PSZENNA – ul. H. PRZEPILIŃSKIEGO – ul. ŁAGODNA – ul. T. KOŚCIUSZKI – ul. STAWOWA – ul. K. BRODZIŃSKIEGO – ul. CZARNY CHODNIK (dróżka nad Bobrówką) – ul. BOBRECKA – ul. F. HAJDUKA – DWORZEC PKP.
Długość trasy – 7,5 km.

Trasa spacerowa osiedlowa (S. Kawęcki)

PRZEBIEG TRASY ZNAKOWANEJ KOLOREM NIEBIESKIM :
DWORZEC PKS – ul. W. KORFANTEGO – ul. BIELSKA – ul. J. U. NIEMCEWICZA – ul. J. PRZYBOSIA – ul. L. STAFFA – ul. Z. KOSSAK-SZATKOWSKIEJ – ul. NA WZGÓRZU – chodnik od parkingu do ul. G. MORCINKA (obok piekarni osiedlowej) – ul. W. KARGERA – ul. gen. J. HALLERA – ul. JASTRZĘBIA – ul. PUŃCOWSKA – ul. A. MICKIEWICZA – ul. K. PRZERWY-TETMAJERA – ul. W. SIKORSKIEGO – ul. BŁOGOCKA – ul. P. STALMACHA – ul. H. SIENKIEWICZA – pl. KOŚCIELNY – ul. WYŻSZA BRAMA – GÓRNY RYNEK – ul. J. KOCHANOWSKIEGO – ul. W. KORFANTEGO – al. O. MADECKIEGO – ul. F. HAJDUKA – DWORZEC PKP.
Długość trasy – 10 km.

Trasa spacerowa nadwodna (S. Kawęcki)

PRZEBIEG TRASY ZNAKOWANEJ KOLOREM ZIELONYM :
MNISZTWO (CENTRUM) – ul. gen. J. HALLERA – granica miasta – PUŃCÓW – ulica bez nazwy do torów kolejowych – granica miasta – ścieżka przez łąkę – ul. GOSPODARSKA – ul. USTROŃSKA – ul. WIŚLAŃSKA – ul. BRACI MIŁOSIERNYCH – ul. MLECZNA – wzgórze BARABOSZ – ul. KĄTOWA – GŁUSZKOWY – droga wzdłuż ul. GRANICZNEJ (DK-1) – ul. ZAMARSKA – ul. STAWOWA – UL. K. BRODZIŃSKIEGO (połączenie ze szlakiem żółtym).
Długość trasy – 8,5 km.

Trasa spacerowa krótsza (D. Durčok)

PRZEBIEG TRASY ZNAKOWANEJ KOLOREM NIEBIESKIM :
ul. NADRAŽNÍ – ul. STŘELNIČNÍ – ul. DUKELSKÁ – ul. POTOČNÍ – PARK ADAMA SIKORY – NÁBŘEŽÍ MÍRU – ul. DVOŘÁKOVÁ – ul. SMETANOVÁ – NÁMĚSTÍ ČSA – ul. MOSKEVSKÁ – ul. BOŽKOVA – ul. ŠTEFÁNIKOVA – ul. HLAVNÍ – MASARYKOVY SADY – NÁBŘEŽÍ SVOBODY – ul. PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ – MASARYKOVY SADY – ul. VRCHLICKÁ – ul. HLAVNÍ – ul. NÁDRAŽNÍ
Długość trasy – 5 km.

Trasa spacerowa dłuższa (D. Durčok)

PRZEBIEG TRASY ZNAKOWANEJ KOLOREM ZIELONYM :
ul. NÁDRAŽNÍ – ul. JABLUNKOVSKÁ – ul. VIADUKTOVÁ – ul. ALŠOVA –ul. KOPERNÍKOVÁ – ul. HRABINSKÁ – ul. SLEZSKÁ – ul. HORNICKÁ – PARK HRABINA – ZAPORA HRABINA – ul. LIPOVÁ – ul. SOKOLOVSKÁ – ul. KOMENSKÉHO – ul. DIVADELNÍ – nam. DR. MARTINA LUTHERA – ul. GYMNAZIJNÍ – ul. KOMENSKÉHO – ul. TYRŠOVA – ul. FRÝDECKÁ – ul. SVOJSIKOVÁ – PARKING „BILLA” – ul. NÁDRAŽNÍ
Długość trasy – 6,5 km.

do góry

PRZYDATNE INFO

Urząd Miejski 
Cieszyn, ul.Rynek 1 
Tel. (033) 479 42 00 

PUNKT INFORMACJI TURYSTYKI KULTUROWEJ 
Cieszyn, WYŻSZA BRAMA 19 
Tel. 033 486-25-87 

Cieszyńskie Centrum Informacji 
Cieszyn, ul. Rynek 1 
Tel. 033 479 42 49, 479 42 48 

Polskie Koleje Państwowe - dworzec 
Cieszyn, Hajduka 10 
Tel. (033) 852 01 08; 94 36 

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe 
Cieszyn, ul. Bielska 22 
Tel. (033)858 19 90, 999 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Szpital Śląski" 
Cieszyn, ul. Bielska 4 
Tel. (033) 852 05 11-16 

Szpital Sióstr Elżbietanek 
Cieszyn, ul. Katowicka 1 
Tel. (033) 852 05 46, (033) 852 46 64, (033) 852 21 05

Komenda Powiatowa Policji 
Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 2 
Tel. 997, (033) 851 62 00 

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów zgromadzonych na www.cieszyn.pl – serwisie prowadzonym przez Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Zdjęcia: A.Giertler, K.Giertler - archiwum własne zwiedzajmy.pl.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone