zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
podlaskie
Białystok
Powiat Augustowski
Powiat Hajnówka
Powiat Łomżyński
Powiat Moniecki
Powiat Sejneński
P. Wysokomazowiecki
Suwałki
Powiat Augustowski

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat augustowski położony jest w północno – wschodniej części Polski w województwie podlaskim, zajmuje powierzchnie 1658 km2, którą zamieszkuje ok. 60 tys. osób. W jego skład wchodzą miasto Augustów, miasto i gmina Lipsk oraz gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska i Sztabin. 
Do podstawowych atutów tej części kraju należą: zróżnicowany krajobraz polodowcowy, rozległe lasy, niska gęstość zaludnienia oraz interesujące pomniki dziedzictwa kulturowego. Teren ten to jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych Polski, przyciągający wielu turystów. Miasta i gminy należące do powiatu augustowskiego posiadają wyjątkowe walory przyrodnicze, turystyczne i uzdrowiskowe, które umożliwiają uprawianie różnorodnych form turystyki aktywnej (wycieczki rowerowe, krajobrazowe, żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing) i wiejskiej (agroturystyka, ekoturystyka). Ponadto w Augustowie znajduje się jedyny w Polsce profesjonalny wyciąg elektryczny narciarstwa wodnego. Na terenie powiatu istnieje 10 rezerwatów przyrody, 55 jezior oraz Kanał Augustowski łączący dwa systemy wodne rzek Wisły i Niemna.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

kanał AugustowskiKanał Augustowski
Jedną z największych atrakcji Ziemi Augustowskiej jest Kanał Augustowski położony na pograniczu Polski i Białorusi. Jest to kanał żeglowny, podziałowy, który łączy dorzecze Wisły i Niemna. Wykorzystuje on obniżenie rynnowe, uformowane w wyniku zlodowacenia bałtyckiego, tworzące pasmo jezior augustowskich oraz doliny rzek - Netty i Czarnej Hańczy. Wiążąc tereny o urokliwym krajobrazie, porosłe dorodnym drzewostanem Puszczy Augustowskiej, spełnia znakomicie funkcje rekreacyjno - turystyczne. Ma 102 km długości, z czego 80 km jest po stronie polskiej, w tym aż 77,5 km w stanie pełnej spławności. Daje to drugie, po Kanale Elbląskim, miejsce w kraju. Trwają starania o udrożnienie całej trasy i otwarcie rejsów do Grodna.

Na terenie miasta Augustowa

1. Układ urbanistyczny miasta z XVI-XIX w.,
2. Zespół kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Studzienicznej:
-  kościół drewniany, I poł. XIX w.,
-  dzwonnica drewniana, I poł. XIX w.,
-  kaplica p.w. MB w Studzienicznej, murowana, 3 ćw. XIX w.,
3. Dawna cerkiew, obecnie Kościół par. p.w. MB Częstochowskiej, murowany, 3 ćw. XIXw.,
4. Kaplica grobowa rodziny Truszkowskich na cmentarzu grzebalnym, drewniana,
5. Zespół poczty przy ul. Wybickiego:
-  budynek główny murowany,
-  oficyna wschodnia, murowana, I poł. XIX w.,
-  oficyna zachodnia, murowana, I poł. XIX w.,
6. Dom Turystyczny (Hotel „Hetman”), murowany, 1937-38
7. Zespół dawnego Oficerskiego Yacht Clubu Rzeczypospolitej z lat 1934-1936
-  murowany modernistyczny budynek Yacht Clubu
-  sąsiadująca z nim drewniana portiernia,
-  modernistyczny budynek przystani, usytuowany po drugiej stronie zatoki w sąsiedztwie linii kolejowej Augustów – Suwałki
-  otaczający go park leśny
8. Dwór (strażnicówka), drewniany, po 1829 r., ul. 29-go Listopada 5, 
9. Kamienice z przełomu XIX i XX w. w Augustowie przy ulicach: 3-go Maja, Wojska Polskiego i przy Rynku Zygmunta Augusta
10. Zespół Kanału Augustowskiego, lata 20 i 30 XIX w.

Na terenie gminy Augustów
1. Molena staroobrzędowców, drewniana, 1947r.- Gabowe Grądy,
2. Kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, murowany, pocz. XX w.- Janówka
3.Zespół dworski - Netta Folwark:
- dwór drewniany, k. XIX w.
- park, k. XIX w.
4.Kapliczka przydrożna, drewniana, 1859 - Żarnowo Drugie
5.Zespół Kanału Augustowskiego, l. 20 i 30 XIX w.- Żarnowo Drugie

Na terenie gminy Bargłów Kościelny
1. Zespół kościoła parafialnego rzymskokatolickiego. p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Bargłowie Kościelnym
- kościół murowany z 1883 r. odbudowany w 1950 r.
- 4 kapliczki, murowane, druga poł. XIX w. 
- brama główna, murowana, druga poł. XIX w. 
- brama boczna, murowana, druga poł. XIX w.
- plebania, murowana, 1908 r.

Na terenie miasta i gminy Lipsk
1. Dom drewniany nr 6, ok. 1928 r. - Krasne
2. Dom drewniany nr 39, ok. 1930 r.- Krasne
3. Układ urbanistyczny 2 poł. XVI w.- Lipsk
4. Kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Matki Boskiej Anielskiej, murowany, początek XX w.-  Lipsk
5. Zespół Kanału Augustowskiego, lata 20 i 30 XIX w.- Lipsk

Na terenie gminy Nowinka
1. Kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Matki Boskiej Anielskiej - Monkinie 
2. Zespół Komunikacyjny Wąskotorowej Kolei Leśnej - Monkinie

Na terenie gminy Płaska
1.Zespół kościoła parafialnego. p.w. Marii Magdaleny w Mikaszówce
- kościół, drewniany, ok. 1907 r.
- dzwonnica, drewniana, pocz. XX w.
2.Kaplica p.w. św. Anny, drewniana, pocz. XIX w.- Rudawka
3.Zespół Kanału Augustowskiego, lata 20 i 30 XIX w.- Rudawka

Na terenie gminy Sztabin
1. Zespół Dworski - Cisów:
-  oficyna, murowana, rekonstrukcja
-  dwór, murowany, 1835 r.
2. Zespół kościoła par. p.w. św. Mateusza w Jaminach: 
-  kościół, drewniany, 1780 r., przeniesiony z Augustowa 1949 r.
-  4 kapliczki, murowane, 2 poł. XIX w.
-  mur z bramami, murowany, 2 poł. XIX w.
3. Kościół parafialny p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, murowany, 1584-1589 - Krasnybór
4. Kaplica p.w. św. Rocha, murowana, koniec XVIII w.- Krasnybór
5. Kościół parafialny p.w. św. Jakuba, murowany, 1910 r. Sztabin
6. Zespół Kanału Augustowskiego, lata 20 i 30 XIX w.- Sztabin

do góry

INNE ATRAKCJE

REJSY PASAŻERSKIE STATKIEM
- Augustów - Necko - Rospuda - Goła Zośka - Augustów,
- Augustów - Przewięź - Augustów (dwukrotne śluzowanie),
- Augustów - Swoboda - Augustów (czterokrotne 
  śluzowanie),
- Augustów - Śluza Augustów - Necko - Rospuda - 
  Augustów (dwukrotne śluzowanie),
- Augustów - Gorczyca - Augustów (czterokrotne 
  śluzowanie),
- Augustów - Śluza Przewięź - Studzieniczna - Augustów
  (dwukrotne śluzowanie).

REZERWATY  PRZYRODY
Staraniem przedstawicieli miejscowego społeczeństwa najciekawsze partie środowiska przyrodniczego zostały wydzielone w formie rezerwatów:
- Mały Borek - florystyczny - dobrze zachowane bory świerkowe wilgotne z dorodnym drzewostanem sosnowym ( Gmina Płaska),
- Kozi Rynek - florystyczny - występują łęgi jesionowo-olszowe i olsy; naturalny kompleks charakterystyczny dla Puszczy Augustowskiej (Gmina Sztabin),
- Starożyn - florystyczny - zachowany las mieszany różnowiekowy i naturalne olsy (Gmina Płaska),
- Kuriańskie Bagno - florystyczno-faunistyczny - obszar o unikalnej geomorfologii, naturalnych, rzadko spotykanych zbiorowiskach leśnych oraz stanowiskach wielu rzadkich i chronionych roślin i zwierząt (Gmina Sztabin),
- Brzozowy Grąd - florystyczny - stanowisko obuwika pospolitego na wyspie J. Studzienicznego (Miasto Augustów),
- Perkuć - florystyczny - naturalny bór mieszany na wąskim wyniesieniu morenowym oraz zarastające J. Kruglak (Gmina Płaska),
- Glinki - florystyczny - ochrona stanowiska pióropusznika strusiego (Gmina Sztabin),
- Stara Ruda - krajobrazowo-florystyczny - źródliska rzeki i bory torfowcowe (Miasto Augustów),
- Jezioro Kolno - ornitologiczny - eutroficzne jezioro z miejscami lęgowymi ptactwa, głównie łabędzia niemego (Gmina Augustów),
- Jezioro Kalejty - krajobrazowy - na brzegach bory sosnowe, jezioro o mocno rozwiniętej linii brzegowej (Gmina Nowinka).

do góry

NA WYCIECZKI

SZLAKI PIESZE
- "żółty I" (79 km) Augustów - J.Długie (Kalejty) - Strękowizna - uroczysko  
   Powstańce - Danowskie - Studziany Las - wzdłuż Czarnej Hańczy - Frącki - 
   Rygol -Mikaszówka,
- "zielony I" (37 km) - Augustów - J. Białe - Wojciech - Studzieniczna - Swoboda - Czarny Bród - Gorczyca - Płaska - Paniewo - Perkuć - Jazy - Mikaszówka,
- "niebieski I" (30 km) - Augustów - Szczebra - uroczysko Młynisko - uroczysko 
   Święte Miejsce - Jaśki - Dowspuda - Raczki,
- "zielony II" (54 km) - Augustów - Białobrzegi - Gabowe Grądy - Bór - 
   Komaszówka - Huta - Kopiec - Jaminy - Sztabin - Krasnybór - Jastrzębna,
- "żółty II" (57 km) - Augustów - Białobrzegi - Netta - Bargłów Kościelny - Łabętnik- Reszki - Dudki - Borzymy - Ramoty - Pisanica - Stacze - Sypitki - wzdłuż Jeziora Selmęt Wielki,
- "niebieski II' (57 km) - Augustów - J.Sajno - Sajenek - rezerwat "Stara Ruda" -  rezerwat "Kozi Rynek" - Królowa Woda - rezerwat "Starożyn" - Jazy - Gruszki - Mikaszówka,

SZLAKI ROWEROWE

szlakiTrasa rowerowa jeziora Białego, Długość trasy - 27 km
Przebieg: Augustów ul. Sportowa - Przewięź – śluza Swoboda - Studzieniczna - Wojciech - Lipowiec - Augustów ul. Sportowa

00 km - Początek trasy przy wylocie ulicy Sportowej w Augustowie (droga dojazdowa do Zajazdu Turystycznego „Hetman", dawniej Dom Wypoczynkowy PTTK).
0,6 km - Most na rzece Klonownica, najkrótszej rzece w Europie - zaledwie 800 m długości, która łączy jezioro Necko z Białym. Za nią gajówka, nieco dalej Zajazd „Rospuda”.
1,1 km - Przejazd kolejowy i drogowskaz do Strękowizny. Skręcamy z szosy w prawo w drogę gruntową, pokonujemy przejazd kolejowy, na rozwidleniu kierujemy się w drogę na prawo. Dość trudny odcinek z powodu sypkiego piachu. Przebiega tędy również żółty szlak pieszy, który towarzyszyć nam będzie aż do gajówki położonej przy ośrodku wypoczynkowym „Ostry Róg”. Trasa wiedzie do Przewięzi wzdłuż północnego brzegu jeziora Białego.
3,2 km - Z lewej strony na wzniesieniu pomnik przyrody – sosna.
4,1 km - Docieramy do gajówki „Wielkie Pole”. Z prawej ośrodek kempingowy "Ostry Róg" i sezonowa kawiarenka. Mijamy domki i prosto jedziemy dalej.
5,8 km - mijamy Ośrodek Wypoczynkowy "Leśnik III", kiedyś Prokuratury Generalnej. Na terenie ośrodka znajduje się sezonowa kawiarenka "Kormoran". Droga ponownie staje się szeroka i wyjeżdżona.
7,6 km - Dojeżdżamy do leśnego rozdroża, ostrym łukiem zakręcamy w prawo.
7,8 km - Mijamy z lewej strony ukrytą wśród drzew leśniczówkę "Białe" i wjeżdżamy na wielkie pole namiotowe "Patelnia" zwane też niekiedy "Wysoką Bindugą”. Mamy stąd fantastyczny punkt widokowy na jezioro. Mijamy ciąg turystycznych obiektów w Przewięzi. Jest tu też przystań Żeglugi Augustowskiej i śluza na Kanale Augustowskim.
7,6 km - Dojeżdżamy do skrzyżowania na drodze Augustów - Sejny. Przejeżdżamy przez nie na wprost, mijając restaurację "Myśliwska" i ośrodek "Leśnik". Zaraz za nim skręcamy w leśną piaszczystą drogę, by po chwili skręcić w lewo i wjechać na porośniętą trawą dróżkę. Jedziemy nią około 800 m, mijając dwie poprzeczne drogi, łączymy się z trzecią szeroką drogą gruntową. Drogą szutrową jedziemy prosto do śluzy Swoboda.
14,5 km - Wyjeżdżamy na trakt leśny, z lewej strony mijając drewniany krzyż. Kierujemy się w prawo, by po kilkunastu metrach zjechać ponownie w prawo
w pierwszą boczną drogę. Nasza trasa biegnie teraz wraz z zielonym szlakiem pieszym.
15,0 km - Docieramy po 200 m do Stanicy Wodnej "Swoboda". Omijamy stanicę ostrym łukiem i dalej poruszamy się prosto wzdłuż zachodniego brzegu jeziora. Z lewej strome zbocza, z prawej płaskie brzegi. Po drodze mijamy starannie zagospodarowane pola biwakowe z wiatami.
16,4 km - Droga, którą dotychczas jechaliśmy, ostro zakręca w lewo przed polem biwakowym i wiatą z kominkiem. Jadąc nią dojedziemy po 200 m do leśnego traktu. My jednak dalej trzymamy się kierunku i jedziemy prosto; przejeżdżamy przez ostatnie już pole biwakowe, by po chwili wyjechać na wąską ścieżkę.
17,1 km - Zbliżamy się do leśniczówki "Czarny Bród". Przejeżdżamy poniżej niej wąską drogą, 100 m dalej przeciętą szerokim rowem stanowiącym przeszkodę dla samochodów.
17,3 km - Wyjeżdżamy na skrzyżowanie piaszczystych dróg, skręcamy w prawo. Jeszcze 300 m i znajdujemy się przy pierwszych zabudowaniach Studzienicznej. Z prawej strony widoczna wysepka z zabytkową kapliczką. Mijamy mostek na cieku łączącym jezioro Studzieniczne ze Stawem Studzieniczańskim. Znajdujemy się przy drewnianym kościółku w Studzienicznej, za nim grobla stanowiąca przejście na wyspę z kaplicą. Z tyłu kościoła drzewa – pomniki przyrody. Przejeżdżamy przez wieś. Przed niewielkim wzgórzem, na którym usytuowany jest cmentarz, zjeżdżamy z drogi asfaltowej kierując się w prawo w piaszczystą drogę wzdłuż zabudowań. Po ok. 700 m wyjeżdżamy na szosę Augustów - Sejny. Skręcamy w prawo i po kilkunastu metrach zjeżdżamy z szosy na drugą stronę w dróżkę pomiędzy jeziorem a murowanym domem. Jedziemy teraz wzdłuż południowych brzegów jeziora Białego.
21.0 km - Dojeżdżamy do zabudowań wsi Wojciech. Z prawej strony błyszczy tafla jeziora Białego, z lewej Stawu Wojciech. Na skrzyżowaniu w centrum wsi skręcamy w lewo, przejeżdżamy przez mostek na niewielkiej rzeczce Królówka łączącej Staw Wojciech z jeziorem Białym.
21,7 km - Za zabudowaniami wjeżdżamy w boczną drogę leśną, po przejechaniu 100 m dojeżdżamy ponownie do jeziora Białego. Trasa wiedzie teraz wysoką skarpą wzdłuż brzegów jeziora.
23,0 km - Wyjeżdżamy z lasu. Jazdę kontynuujemy polną drogą po skarpie nad jeziorem.
23,5 km - Z prawej strony zjazd do jeziora i na półwysep „Lisi Ogon”.
24,3 km - Przejeżdżamy obok bramy wjazdowej do hotelu Delfin i wjeżdżamy
w drogę prowadzącą wzdłuż brzegu Zatoki Tartacznej. Mijamy wierzbę - pomnik przyrody. Rozpoczyna się teren zabudowany - są to przeważnie domki jednorodzinne augustowskiej dzielnicy Lipowiec. Mijamy duży budynek polsko - szwajcarskiej fundacji "Cordis" i po kolejnych 300 m dojeżdżamy do ulicy Leśnej. Dalej poruszamy się wzdłuż brzegów jeziora.
26,0 km - Docieramy do półwyspu Dąbek, mijamy z prawej strony duży drewniany budynek zwany "Willą Prezydenta". Mijamy zabudowania i skręcamy w lewo w drogę gruntową. Po przejechaniu 200 m dojeżdżamy do ulicy Turystycznej, pokonujemy przejazd kolejowy i po kolejnych 200 m wyjeżdżamy na szosę Augustów - Suwałki. Po prawej zatoka Orzechówka, z lewej strony dawne koszary carskie. Skręcamy w prawo. Z lewej strony za zatoką na półwysep Pień - "Oficerski Yacht Club Pacyfic" - dawniej Wojskowy Dom Wypoczynkowy.
27,0 km - Dojeżdżamy do ulicy Sportowej, gdzie kończy się nasza trasa.

trasy roweroweTrasa jeziora Kolno, Długość trasy - 27,5 km
Przebieg: Białobrzegi - Podczarnucha - Czarnucha - Podwisowizna - Kolno - Rzepiski - Komaszówka - Promiski - Gabowe Grądy - Białobrzegi

0,0 km - Startujemy w Białobrzegach spod tablicy opisującej trasę, nieopodal przystanku PKS. Przejeżdżamy na drugą stronę szosy i za restauracją "Myśliwska" skręcamy w lewo w piaszczystą drogę. Tędy też przebiega utworzony w 2000 r. staraniami Nadleśnictwa Białobrzegi leśny szlak konny, który zaczyna się w stadninie koni w Żarnowie. Jest to też wspólny odcinek z żółtym szlakiem rowerowym wokół jeziora Sajno.
0,7 km - Na rozstaju leśnych dróg skręcamy w prawo.
1,4 km - Dojeżdżamy do drogi asfaltowej przed wsią Ponizie - droga boczna łącząca Białobrzegi z Czarnuchą i Kolnicą. Stoją tu cztery krzyże. Skręcamy w lewo w leśną dróżkę biegnącą za krzyżami. Jedziemy prosto ok. 2 km, mijając po około 500 m kolejne skrzyżowanie leśnych ścieżek.
3,4 km - Rozwidlenie dróg, nad którym góruje krzyż z 1965 r. Kierujemy się w prawo, by po przejechaniu ok. 300 metrów wyjechać z lasu.
3,7 km - Wjeżdżamy do wsi Ponizie, skręcamy w lewo i kontynuujemy wyprawę. Po 400 m rozpoczynają się zabudowania wsi Czarnucha.
6,7 km - Docieramy do wsi Kolnica. Przed zakrętem stoi drewniany, ozdobny krzyż z 1925 r. Skręcamy w prawo, zgodnie z przebiegiem drogi asfaltowej i przejeżdżamy przez wieś Kolnica.
9,0 km - Dojeżdżamy do kościoła w Kolnicy o nowoczesnej bryle opartej na ośmioboku. Obok kościoła remiza strażacka, 50 m dalej szkoła im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
9,6 km - Ponownie wjeżdżamy na szosę nr 8 Białystok-Augustów. Przejeżdżamy na drugą stroną i dalej prosto drogą przez wieś Rzepiski. Z lewej strony torfowisko porośnięte borem bagiennym. Tutaj znajdują się jedne z największych (ok. 70 ha) i najbardziej wydajnych w regionie złóż borowinowych.
11,5 km - Przy drodze od strony Komaszówki stoi metalowy krzyż, obok tablica z jednej strony z napisem Rzepiski, z drugiej Komaszówka. Wsie rozdziela droga, którą po około 1 km możemy dotrzeć do jeziora Kolno. Jest to jedyny dogodny dostęp do tego otoczonego bagnami jeziora. Niestety, wprawdzie tafla wodna przebłyskuje wśród trzcin, ale grząski teren nie pozwala na zbyt bliskie podejście bezpośrednio do lustra wody. Jest to jednak doskonałe miejsce do obserwacji ptaków, dlatego też właśnie tutaj planowana jest budowa wieży widokowej.
13,2 km - Docieramy do rozdroża na skraju lasu, na nim metalowy krzyż. Skręcamy w prawo.
13,9 km - Kolejne rozdroże położone przy samotnym gospodarstwie. Przy drodze do gospodarstwa rozłożysty dąb, obok metalowy krzyż. Kierujemy się w drogę z prawej strony. Po przejechaniu ok. 400 m wjeżdżamy w las.
14,3 km - Zaraz na początku lasu skręcamy w lewo w drugi z leśnych traktów, zjeżdżając z drogi szutrowej, którą dotychczas jechaliśmy.
16,2 km - Leśne skrzyżowanie. Skręcamy w lewo. Po 600 m przejeżdżamy przez młodniak, wokół bór sosnowy z rzadkim podszyciem i borówką czarną w runie.
18,0 km - Docieramy do szosy Białobrzegi - Dębowo. Z lewej strony wieś Promiski. Po prawej stronie za szosą rozpoczyna się wieś Gabowe Grądy. Na rozdrożu drewniany krzyż. Przejeżdżamy przez szosę, kierujemy się w prawo w stronę wsi.
19,9 km - Z lewej strony molenna – świątynia staroobrzędowców. Obok cmentarz. Przy molennie kierujemy się w prawo.
20,1 km – Dojeżdżamy do szosy Białobrzegi - Dębowo we wsi Bór, skręcamy w prawo w stronę Białobrzeg. Pierwszy murowany budynek za szosą to wiejska świetlica. Odbywają się w niej próby miejscowego zespołu.
22,1 km - Rzeka Kolniczanka odprowadzająca wody z jeziora Kolno do rzeki Netta.
24,4 km - Przy leśnej drodze krzyż z 1991 r. z figurką Matki Boskiej.
25,3 km - Szkoła im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach. Patronem szkoły jest projektant i budowniczy Kanału Augustowskiego. Obok szkoły nowy kościół pw. św. Faustyny Kowalskiej.
25,5 km - Dojeżdżamy do skweru w Białobrzegach i... kończy się nasza trasa.

Trasa jeziora Sajno, Długość trasy - 35 km
Przebieg: Augustów Stara Poczta - Królowa Woda – Kanał Bystry - Sajenek - Białobrzegi – Augustów

0,0 km - Startujemy w parku przy Starej Poczcie. Jest to zespół budynków dawnej poczty, obecnie mieści się tu szkoła muzyczna. Jedziemy wzdłuż Kanału Augustowskiego ulicą Legionów, a dalej ulicą Wybickiego. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w lewo.
0,8 km - Jesteśmy na szosie zwanej grodzieńską. Wjeżdżamy na most na Kanale Augustowskim. Zaraz za mostem skręcamy w prawo i nad ścianą lasu dojeżdżamy do ulicy Ustronie. Jedziemy wzdłuż Kanału Augustowskiego.
1,8 km - Za ostatnimi domkami jednorodzinnymi ulicy Ustronie skręcamy w lewo w pierwszą ścieżkę. Kilkunastometrowy odcinek przejeżdżamy przez podmokłe olsy, wyjeżdżamy na niewielką wysoczyznę - stanowisko starodrzewu. Rosną tu ponad 170-letnie sosny objęte ochroną przyrodniczą. Teren ponownie obniża się. Ścieżka kręta, z licznymi zakrętami, wjazdami na niewielkie wysoczyzny i przejazdami obok olsów.
3,5 km - Wyjeżdżamy na ubitą piaszczystą drogę. Skręcamy w prawo i po 500 m zbliżamy się do pierwszych domków ośrodka wypoczynkowego „Królowa Woda” położonego nad zatoką o tej samej nazwie. Przejeżdżamy na obrzeżach ośrodka kierując się w lewo i dalej wzdłuż brzegów jeziora. Trasa biegnie teraz przez suchy bór sosnowy. Droga obfituje w ostre zakręty, raz się od jeziora oddalamy, by po chwili skręcić na powrót ku jego brzegom i poruszać się wzdłuż nich. Teren pofałdowany. Mijamy pola biwakowe: „Słoneczna Polana” i „Zimowa Polana”.
8,0 km - Dzikie kąpielisko zwane „Filmowce" od ośrodka wypoczynkowego, po którym zostały tylko fundamenty. Przejeżdżamy przez polanę i drogą pod górkę, kierujemy się w lewo, oddalając się od jeziora. Po 400 m mijamy rzadko spotykany zespół olsu jesionowego. Porastają go dwa gatunki drzew: jesion wyniosły i klon jesionowaty.
10,0 km - Wyjeżdżamy na szosę grodzieńską, skręcamy w prawo i za chwilę znajdujemy się na drugim moście nad Kanałem Bystrym. Mijamy ostatnie zabudowania Augustowa i szosą jedziemy dalej w kierunku Lipska.
11,3 km - Skręcamy w prawo w leśną drogę przy drogowskazie kierującym na pole namiotowe. Po przejechaniu 500 m skręcamy ponownie, tym razem w lewo. Ścieżka odbijająca w prawo wiedzie na pole namiotowe „Krowi Róg”. Jedziemy teraz drogą porośniętą trawą przez bór sosnowy.
12,6 km - Wyjeżdżamy na piaszczystą drogę, przed nami domki campingowe Ośrodka Wczasowego MPEC Białystok. Skręcamy w prawo w stronę jeziora, przejeżdżamy przez ośrodek kierując się do bramy wyjazdowej. Mijamy sezonową kawiarenkę i bramę, za którą wjeżdżamy na drogę wyłożoną betonową kostką. Po około 400 m docieramy do szosy i kierujemy się w prawo.
15,9 km - Zjeżdżamy w lewo w kierunku Sajenka, przejeżdżamy przez tory. Na najbliższym rozdrożu wybieramy drogę w prawo, by po chwili mijać pierwsze letniskowe domki we wsi. Po prawej stronie widoczne wody jeziora Sajenek, niegdyś stanowiące zatokę jeziora Sajno.
17,5 km - Most na rzeczce łączącej Staw Sajenek z jeziorem Sajenek. Drogi się rozchodzą, my skręcamy w prawo. Przy drodze stare, chylące się ku ziemi wierzby. Kolejne rozdroże, do którego docieramy po ok. 700 m, na nim ponownie kierujemy się w prawo.
19,1 km - Wyjeżdżamy na szosę grodzieńską. Kierujemy się w prawo i po przejechaniu 500 m znajdujemy się na moście nad torami kolejowymi. Po zjechaniu z mostu skręcamy w lewo, wybierając ścieżkę tę bliżej szosy. Za chwilę jesteśmy u południowo - wschodnich krańców jeziora Sajno. Znajdujemy tu dogodną, szeroką plażę z piaszczystym dnem i miejsce biwakowania. Rozciąga się stąd piękny widok na jezioro. Mijamy pole namiotowe, by po kilkudziesięciu metrach wyjechać na piaszczystą drogę. Skręcamy w prawo i wzdłuż południowych brzegów jeziora kierujemy się w stronę Białobrzeg. Po drodze mijamy kilka zjazdów na pola namiotowe i dzikie kąpieliska.
20,8 km - Mostek na rzece Lajzorówka.
23,4 km - Mostek na rzece Świętego Jana.
28,0 km - Mostek na rzeczce Olszówka.
28,5 km - Leśne rozdroże. Żółty szlak rowerowy wokół jeziora Sajno łączy się z czerwonym szlakiem rowerowym wokół jeziora Kolno. Jedziemy nadal prosto.
29,2 km - Wyjeżdżamy w Białobrzegach na ruchliwą krajową drogę Augustów - Białystok. Po drugiej stronie szosy, przed zabudowaniami stoi tablica z mapką rowerowego szlaku wokół jeziora Kolno. Kierujemy się w prawo. Po kilkudziesięciu metrach wjeżdżamy na most nad jazem zastawkowym na Sajownicy. Nieco dalej przejeżdżamy przez most nad Nettą, i drugi – nad Kanałem Augustowskim. Po lewej stronie drogi Zajazd "Stary Młyn". Obok śluza w Białobrzegach. Na łączce obok śluzy pomnik.
30,3 km - Zjeżdżamy z asfaltu w prawo do niewielkiego zagajnika. Po przejechaniu 200 m ponownie znajdujemy się nad Kanałem Augustowskim. Jedziemy nadbrzeżem kanału, mijamy ogródki działkowe.
32,7 km - Koniec ogródków działkowych, z lewej strony oczyszczalnia ścieków. Na wprost ulica Słowackiego. My jednak kontynuujemy jazdę piaszczystą drogą, nadbrzeżem. Rozpoczyna się dzielnica domków jednorodzinnych Wypusty. Mijamy krótkie ulice o wdzięcznych nazwach: Grzybieniowa, Krecia, Rysia, Bobrowa, Lipowa, Wierzbowa, Klinowa.
35,0 km - Wyjeżdżamy na skrzyżowanie ulicy Westerplatte i Wybickiego, którą dojeżdżamy do Starej Poczty, gdzie kończy się nasza trasa.

Trasa rzeki Netta, Długość 40,5 km
Przebieg: Białobrzegi – Netta – Netta Folwark – Śluza Sosnowo – Promiski – Świderek – Gliniski – Białobrzegi

0,0 km - Trasa zaczyna się przy Zajeździe „Stary Młyn” w Białobrzegach. Wyjeżdżając z zajazdu skręcamy w lewo i przejeżdżamy mostem nad Kanałem Augustowskim i rzeką Nettą. Następnie skręcamy na drogę w lewo przed sklepem "Czyżyk". Jadąc tą ulicą docieramy do mostku nad ciekiem wodnym - dopływem Netty.
Zaczynając od zajazdu możemy też zaryzykować jazdę trudniejszym odcinkiem przy południowym brzegu kanału, tędy, niekiedy prowadząc rower, możemy dotrzeć do śluzy Borki. Stamtąd mamy do wyboru jazdę do wsi Netta (gdzie dołączymy do biegu szlaku) lub podróż dalej przy kanale do śluzy Sosnowo, skąd można korzystając z oznakowanej trasy jechać w wybranym kierunku, odwiedzając wschodnią lub zachodnią część trasy.
1,0 km - Za ciekiem wodnym, na rozwidleniu dróg wybieramy drogę po lewej stronie (jadąc wprost po ok. 2,5 km dotarlibyśmy do szosy Augustów - Warszawa).
3,2 km- Wyjeżdżamy z lasu liściasto-iglastego na łąki i pola. Widoczne zabudowania wsi Netta.
6,2 km - Dojeżdżamy do szosy asfaltowej, skręcamy w lewo i jedziemy przez bardziej tutaj zabudowaną wieś Netta i Netta Folwark.
9,5 km - Trasa prowadzi dalej prosto do Tajna Łanowego (skręcając w lewo dojedziemy do śluzy Borki).
14,0 km - Przy skrzyżowaniu Kopiec - Pruska skręcamy w lewo i kierujemy się w stronę Kanału Augustowskiego.
19,0 km - Śluza Sosnowo (za śluzą możemy zawrócić skrótem do śluzy Borki drogą w lewo przy kanale. Za kanałem skręcając w prawo dojedziemy do zakrętu w lewo i do mostu na rzece Netta. Za mostem jedziemy prostą drogą pośród łąk.
23,5 km - Skręcamy w lewo na szosę asfaltową Augustów - Dębowo.
28,3 km - W Promiskach skręcamy w lewo pod kątem prostym i jedziemy prosto na zachód (z tego skrzyżowania możemy przejść na trasę czerwoną wokół jeziora Kolno i skrócić znacznie podroż do Białobrzegi).
30,0 km - Jadąc prosto po 400 m dojeżdżamy do okazałego starego dębu, 100 m dalej docieramy do kąpieliska – brodu nad rzeką Nettą. Ciekawostką, na jaką natrafiamy w tej okolicy są żelbetonowe bunkry, które powstały przed 1939 rokiem.
31,0 km - Skręcamy w prawo i jedziemy na północ wśród łąk torfowo – bagiennych. Dojeżdżamy do drogi przez wieś Świderek, z której zakręcamy w lewo i po 2 km docieramy do wsi Gliniski. Skręcamy w prawo i po 6,7 km wracamy na drogę asfaltową do Białobrzeg. Tutaj przejeżdżając obok przystanku PKS-u włączamy się
w ruch na szosie Białystok - Augustów. Jadąc ok. 200 m docieramy do punktu wyjścia.
40,5 km - Tu kończy się nasza trasa.

Trasa rzeki Rospuda, Długość trasy – 33 km
Przebieg: Augustów – Mazurki – uroczysko Święte Miejsce – Józefowo – Sokolne – Szczeberka – Szczebra – Augustów

0,0 km - Początek trasy przy skrzyżowaniu asfaltowych dróg Augustów - Raczki i Mazurki - Biernatki, obok mamy czynny tartak. Kierujemy się w stronę wsi Mazurki. Ten odcinek jest zarazem szlakiem konnym wiodącym z gospodarstwa agroturystycznego "Wicher" do bindugi nad Neckiem.
0,1 km - Mijamy niewielki mostek na rzece Kamienna - kiedyś był tu młyn wodny. Kamienna to niewielki dopływ Necka, możemy na niej spotkać żerowiska bobrów. Jedziemy dalej prosto mijając zakręt do wsi Mazurki, gospodarstwo agroturystyczne "Uroczysko Ślepsk", największy w regionie młyn "Młynex" oraz leśniczówkę. Zaraz za leśniczówką wjeżdżamy do lasu.
1,0 km - Na pierwszym leśnym rozwidleniu wybieramy drogę w prawo. Po przejechaniu 700 m docieramy do pola namiotowego binduga nad Neckiem, dawniej miejsca spławu drewna. Stąd mamy ładny widok na jezioro Necko. Przejeżdżamy obok i dalej prosto podążamy leśną drogą.
4,2 km - Rozwidlenie, na którym skręcamy w lewo. Po przejechaniu około 1km ponownie znajdujemy się na głównej drodze leśnej. Gdy skręcimy w prawo na odcinek alternatywny, to po około 1,5 km dojedziemy do bindugi nad Rospudą - tzw. Piecyk, nazwa pochodzi od nasłonecznionego brzegu. Stąd rozciąga się widok na jezioro Rospuda i niewielką wysepkę Wianek. Powrót na trasę tą samą drogą lub zgodnie z oznakowaniem wzdłuż rzeki Rospuda (ok.4 km). Rzeka na tym odcinku niedostępna, a brzeg bagnisty.
5,9 km - Drewniany mostek na niewielkim cieku wodnym, przeważnie suchym. Dawniej były tu zabudowania.
7,4 km - Leśne rozjazdy. Najpierw z prawej strony – tędy także możemy dotrzeć na bindugę Piecyk nad Rospudą, następny po około 100 m w lewo na Topiłowkę.
9,0 km - Leśne skrzyżowanie. Jeśli skręcimy w prawo, to po około 1 km dojedziemy nad Rospudę. W tym miejscu można odnaleźć kilka źródełek. Rozciąga się też stąd rozległy widok na bagna nad rzeką. Brzeg Rospudy dostępny.
9,9 km - Lekkim łukiem skręcamy w prawo. Po 2 km zjeżdżamy z dotychczasowej drogi, która dalej prowadzi na betonowy most nad Rospudą na miejsce zwane Młynisko (do mostu mamy ok. 400 m). My na zakręcie skręcamy w drogę w lewo i jedziemy na północy zachód wzdłuż meandrującej tutaj Rospudy. Brzeg rzeki wysoki, stromy, lesisty, trudno dostępny. Rospuda na tym odcinku przypomina górską rzekę, której koryto pokryte jest licznymi płyciznami z kamienistym dnem i wykrotami drzew. Zaraz po zjechaniu z głównej drogi, po około 100 m, leśna droga w prawo - nią możemy dotrzeć do leśnego jeziorka dystroficznego tzw. suchara.
14,0 km - Kolejne rozwidlenie - wybieramy drogę w prawo. Ten odcinek jest dość piaszczysty. Po przejechaniu 300 m wyjeżdżamy na uroczysko Święte Miejsce. Spotykamy się ze znakami szlaku pieszego niebieskiego. Przejeżdżamy przez drewniany most. Za nim niewielka polana - miejsce dawnego kultu, odbywają się tu w czerwcu odpusty na św. Jana. Na polanie drewniana kaplica, krzyże oraz figurka świątka. Jedziemy prosto, po przejechaniu 300 m widoczny jest południowy kraniec jeziora Jałowo. Omijamy jezioro i dalej jedziemy lekkim łukiem na północ, by po przejechaniu kilometra wyjechać na gościniec Szczebra - Dowspuda zwany niegdyś królewskim.
15,6 km – Wyjeżdżamy na gościniec, kierujemy się w lewo i podążamy w kierunku północnym. Po drodze zjazd do jeziora Jałowo z dobrym dostępem do brzegu i kąpieliskiem.
16,1 km - Rozwidlenie, na którym stoi drewniany krzyż. Jadąc dalej prosto dojedziemy do Dowspudy i Raczek. My skręcamy w prawo, by jadąc przez świerkowo - sosnowy las, dotrzeć do wsi Józefowo.
19,5 km - Wyjeżdżamy z lasu na mostek na Szczeberce, za nim pierwsze zabudowania Józefowa. Jedziemy przez wieś o luźnej zabudowie, w jednym z obejść - gliniana obora - przykład popularnego do lat 50. XX w. budownictwa metodą glinobitki.
20,8 km - Przejeżdżamy przez drewniany mostek. Mijamy wsie Sokolne i Szczeberka. Po przejechaniu 4 km wyjeżdżamy ponownie na gościniec Szczebra - Dowspuda. Jesteśmy w Szczebrze.
26,4 km - Przy drodze odbijającej od gościńca w prawo, metalowy krzyż. Skręcając w nią, dojedziemy do miejsca upamiętniającego pomordowane ofiary hitlerowskich egzekucji z lat 1941-1944, głównie mieszkańców Augustowa.
26,5 km - Wyjeżdżamy na ruchliwą szosę Budzisko - Rzeszów. Przejeżdżamy przez most na Szczeberce. Zaraz za nim zjeżdżamy z drogi asfaltowej w prawo w piaszczystą drogę, przy której stoi metalowy krzyż na granitowym cokole. Na wzgórku niewielka drewniana kapliczka wystawiona przez leśników w miejscu, gdzie do 1944 roku stał drewniany kościół wzniesiony jeszcze za króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obok kapliczki skręcamy w lewo, a na najbliższym rozdrożu w prawo, by po 100 m mijać wyrobisko żwiru. Dalej jedziemy wzdłuż zabudowań wsi i dalej przez las.
30,2 km - Z lewej pieszy szlak niebieski.
31,4 km - Wyjeżdżamy na pole biwakowe i ośrodek wczasowy „Goła Zośka”. Mijamy domki kempingowe i asfaltową drogę. Jedziemy dalej prosto leśną ścieżką, by po 800 m wyjechać z lasu za Zajazdem „Rospuda”.
33,0 km - Koniec trasy przy Zajeździe „Rospuda” w Augustowie.

Trasa rzeki WOŁKUSZANKA, Długość trasy – 35,4 km

trasa rowerowa 10,0 km - Wędrówkę zaczynamy przed ośrodkiem kultury, jedziemy ul. Grodzieńską, po 500m mijamy cmentarz po lewej.
2,0 km - Podążamy na półn., z prawej, jeden ze schronów.
2,9 km - Wyjeżdżamy w lewo na szosę do Augustowa. Na „wietce” skręcamy w prawo, do wsi Skieblewo. Droga w kierunku Augustowa biegnie na granicy wododziałów Wisły i Niemna. Po lewej stronie cieki spływają do Biebrzy, która jest dopływem Narwi i Wisły. Po prawej stronie drogi cieki wodne spływają Haciłówką do Wołkuszanki i Czarną Hańczą do Niemna.
3,8 km -Za rzeczką Haciłówką, w Brzeziniakach, miejscowy specjał - żurawiny.
4,7 km - Wieś Skieblewo
5,6 km - Za Skieblewem na rozwidleniu skręcamy w prawo (w lewo -trasa Biebrza - Wigry)
7,3 km - Po prawej wieś Żabickie, my wjeżdżamy w leśną drogę w lewo. Odcinek na ok. 300 m. jest trudny, bo zapiaszczony. Zanim dotrzemy do rzeki Wołkuszanki, napotkamy kilka takich miejsc. Zagłębiamy się w skraj
Puszczy Augustowskiej. NAZWA PUSZCZA AUGUSTOWSKA weszła do użycia w XIX w. Wcześniejsza nazwa to P. Grodzieńska, którą przed 1559r. książęta litewscy podzielili na pasy wschód -zachód. Na południe od Biebrzy była P. Nowodworska, na północ od Czarnej Hańczy była P. Przełomska, a jeszcze dalej Merecka.
8,5 km - W prawo ok. 100m widoczne w lesie budowle to schrony bojowe, fragment „linii Mołotowa”. W schronach należy zachować ostrożność.
10,3 km - Zakręcamy w lewo i po 600 m osiągamy most na Wołkuszance.
11,2 km - Za mostem skręcamy w prawo, po 1 km dojeżdżamy do drogi na Lubinowo. Po prawej leśniczówka „Wołkusz”. W tym miejscu mamy do wyboru dwie alternatywy: jechać w lewo (za oznakowaniem), gdzie na odcinku przed Wołkuszanką napotkamy trudne miejsce, (konieczne przenoszenie roweru). Jednak widok meandrującej łąką rzeczki wynagrodzi nam ten trud. >>>Jadąc w prawo napotkamy Wołkuszankę i po 700 m wieś Wołkusz, tam zakręcamy w lewo i dalej jedziemy wzdłuż znaków szlaku.
13,2 km - Jadąc w kierunku Lubinowa, przy krzyżu zakręcamy w prawo i dalej w lewo, docieramy przed leśniczówkę „Markowski Most”, gdzie zakręcamy w prawo. Leśną drogą, po 400 m, dojeżdżamy do łąki przy Wołkuszance i przechodzimy rzeczkę prowizorycznym mostkiem.
17,8 km - Na skarpie pod zadaszeniem robimy postój. Stąd w całej krasie ujawnia się uroda Wołkuszanki. W okolicy mamy jeszcze jedno ciekawe miejsce!
17,9 km - Z miejsca postoju kierujemy się leśnym duktem w kierunku zachodnim, zgodnie ze znakami szlaku.
Warto wiedzieć, że znajdujemy się w lesie wyjątkowo zasobnym w grzyby. >>>Wędrując leśnym duktem w kierunku południowym, po 150 m drogi natkniemy się na pas graniczny między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Białorusi. Będąc na pasie granicznym (koniecznie po polskiej stronie) możemy zobaczyć miejsce, gdzie linia granicy łączy się z nurtem Wołkuszanki . Stąd do ujścia do Kanału Augustowskiego jest ok.11 km.
18,6 km - Po wyjeździe z lasu jedziemy piaszczystą, trudną dla rowerów drogą. Sołojewszczyzna została założona przed 1561r. Wieś zasiedlali Krzewscy szlachta zagrodowa.
20,4 km - Zabudowania wsi Wołkusz, po 500 m zakręt w lewo.
21,3 km - Szosą jedziemy w kierunku najstarszej wsi na tych terenach - BOHATERÓW LEŚNYCH.
22,0 km - Na skraju wsi, przy zakręcie szosy, stoją dwa wysokie krzyże drewniane, a między nimi niski krzyż
żelazny, posadowiony na murowanych kamieniach.
22,5 km - Po wyjeździe z Bohaterów Leśnych w stronę wsi Bartniki. Po lewej stronie szosy, doliny niewielkiej
rzeczki Perstunki. Stąd wypływa też na południe rzeka Niedźwiedzica. Przejeżdżamy nad nią mostkiem.
23,9 km - Nie wjeżdżając do wsi Bartniki skręcamy w prawo i gruntową droga podążamy w kierunku Wzgórz Lipskich. To trudna część szlaku. Wzgórza stanowią północną, niewielką, odciętą przez dolinę rzeki Biebrzy część Wzgórz Sokólskich.
25,3 km - W środku Wzgórz położona jest wieś STAROŻYŃCE. Na końcu wsi możemy zakręcić do wsi Żabickie.
26,4 km - Ze wsi Starożyńce wyjeżdżamy na rozległy płaskowyż, ciągnący się ku południowi. Jest to
najwyżej położone miejsce w gminie Lipsk - 159 m n.p.m. Widać stąd rozległą panoramę wschodniej
części gminy.
29,0 km - Wjeżdżamy do wsi Kurianka i mijamy asfaltówkę.
31,2 km - Na końcu wsi Kurianka skręcamy w prawo na drogę gruntową, częściowo żwirowaną, w kierunku Lipska.
35,4 km - Szlak kończy się obok cmentarza w Lipsku, ale wędrowanie nie ma końca.

kajakiTRASY SPŁYWÓW KAJAKOWYCH
- J. Wigry - Maćkowa Ruda - Frącki - Łośki - Paniewo - Przewięź - Augustów 
  (88 km),
- Augustów - Przewięź - Serwy - J. Wigry - Maćkowa Ruda - Frącki - Łośki - 
  Paniewo - Przewięź - Augustów (112 km),
- J. Wigry - Maćkowa Ruda - Frącki - Łośki - Jałowy Róg - Mikaszewo - Serwy - 
  Studzieniczne - Necko - Augustów (107 km),
- J. Czarne - Filipów - J. Garbaś - J. Sumowo - Dowspuda - Święte Miejsce - 
  Augustów (71,5 km),
- Kanał Augustowski - Mikaszewo - Krzywe - Paniewo - Orle - Studzieniczne - Białe - Necko - Augustów
- Rzeka Biebrza - od Lipska w stronę Sztabina i Goniądza

SZLAKI WODNE
Rzeka Czarna Hańcza, Kanał Augustowski, rzeka Rospuda 
z jej dopływem Blizną oraz rzeka Biebrza, tworzą rozgałęziony system wodny. Są one jednocześnie głównymi szlakami, wokół których skupia się ruch turystyczny oraz baza noclegowa. Do najważniejszych szlaków wodnych przebiegających przez teren powiatu zalicza się:
- szlak Czarnej Hańczy - spławny odcinek Czarnej Hańczy wynosi (łącznie z jeziorem Wigry) około 60 km; kilka kilometrów poniżej Wigier Czarna Hańcza wpływa na obszar Puszczy Augustowskiej; rzeka łączy się z Kanałem Augustowskim we wsi Rygol;
- szlak Kanału Augustowskiego - Kanał Augustowski, łączący Biebrzę z Niemnem zasilany jest przez wody Czarnej Hańczy oraz Rospudy; jego długość wynosi 102 km, z czego 80 km w Polsce; od wschodniej granicy państwa kanał biegnie w kierunku zachodnim do Augustowa, a następnie do połączenia z Biebrzą we wsi Dębowo; na szlaku Kanału Augustowskiego znajduje się 12 jezior: Mikaszówek, Mikaszewo, Krzywe, Paniewo, Orle, Gorczyckie, Serwy, Studzieniczne, Białe, Necko, Rospuda, Sajno;
- szlak Rospudy i Blizny - długość tego szlaku licząc od przesmyku między jeziorem Czarnym i Filipowskim do jeziora Rospuda wynosi 65 km; rzeka Rospuda przepływa przez 9 jezior: Czarne, Rospuda Filipowska, Kamienne, Długie, Garbaś, Głębokie, Sumowo, Okrągłe, Bolesty; boczny szlak o długości 23 km stanowi rzeka Blizna;
- szlak Biebrzy- rzeka Biebrza jest prawym dopływem Narwi; na terenie powiatu znajduje się górny odcinek rzeki; większość spływów na tym odcinku ma swój początek w Lipsku.

do góry

PRZYDATNE INFO

Starostwo Powiatowe w Augustowie
16-300 Augustów, ul. 3 -go Maja 29, tel. tel. (087) 643 96 50, (087) 643 96 51 

Informacja PKP w Augustowie, ul. Kolejowa 1, tel. (087) 94 36, 

Informacja PKS w Augustowie, Rynek Zygmunta Augusta 19,tel. (087) 643 36 49

Muzeum Ziemi Augustowskiej - Dział Etnograficzny
16-300Augustów, ul. Hoża 7, tel. (087) 643 27 54

Muzeum Kanału Augustowskiego
16-300 Augustów, ul. 29 Listopada 5a, tel. (087) 643 23 60.

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Augustowie (augustowski.home.pl).

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone